Điều khoản sử dụng

Trang web này do Seiko Epson Corporation quản lý và duy trì. Việc sử dụng trang web này của bạn tuân theo các điều khoản được mô tả bên dưới. Hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi tiếp tục.

Thông tin bản quyền

Bản quyền của tài liệu được cung cấp trên trang web này thuộc về Seiko Epson Corporation hoặc các bên thứ ba khác. Không được sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, tải xuống, tải lên, đăng hoặc truyền dù là toàn bộ hay một phần tài liệu nào ở đây, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc theo bất kỳ cách nào mà không có sự phê duyệt trước bằng văn bản của Seiko Epson Corporation hoặc chủ sở hữu bản quyền.

Thương hiệu

Thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu logo được sử dụng và hiển thị trên trang web này là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu chưa được đăng ký của Seiko Epson Corporation hoặc các bên thứ ba.
Tên "Seiko Epson Corporation" và logo của Epson có thể không được sử dụng theo bất kỳ cách nào, bao gồm mà không giới hạn đối với quảng cáo liên quan đến phân phối tài liệu trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Seiko Epson Corporation.

Tuyến bố miễn trừ bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Seiko Epson Corporation không bảo hành dưới mọi hình thức về độ chính xác hoặc tính đầy đủ của mọi nội dung, tài liệu hoặc thông tin kể cả phần mềm, tài liệu hoặc Câu hỏi thường gặp trên trang web này.
Trong mọi trường hợp, Seiko Epson Corporation không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi lỗi về thông tin có trong trang web này. Seiko Epson Corporation sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại hoặc mất mát với bạn do sử dụng thông tin hoặc tài liệu trên trang web này. Mọi tài liệu và thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Nội dung của trang web của bên thứ ba không thuộc về Seiko Epson Corporation được liên kết từ trang web này hoặc liên kết tới trang web này được quản lý theo trách nhiệm của các công ty tương ứng và không thuộc sự quản lý của Seiko Epson Corporation.
Hãy sử dụng trang web được liên kết theo các điều kiện sử dụng đã xuất bản trên trang web được liên kết tương ứng. Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung của trang web được liên kết hoặc mọi thiệt hại xảy ra do sử dụng nội dung đó.

Hành vi bị cấm

Khi sử dụng trang web này, các hành vi sau sẽ bị cấm.

Trình duyệt được khuyến nghị

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt.

Hãy bật JavaScript và biểu định kiểu trong cài đặt trình duyệt để xem trang web này bình thường.

Vị trí của cookie

Trang web này đặt "cookie" (mã duy nhất xác định máy tính của bạn với trang web của chúng tôi) trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web này. Cookie này sẽ chỉ được sử dụng để định tuyến bạn tới trang web có ngôn ngữ địa phương thích hợp vào các lần truy cập trong tương lai và không bao gồm mọi thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân.

Quyền hạn và luật pháp quy định

Các điều khoản ở đây sẽ được chi phối và hiểu theo luật pháp của Nhật Bản.
Trong trường hợp có tranh chấp giữa bạn và Epson, các bên sẽ đệ trình lên Tòa án có thẩm quyền phán quyết duy nhất của Quận Tokyo (Bản tóm tắt).

Bảo vệ thông tin cá nhân・Thu thập nhật ký truy cập

Trang web này sử dụng Google Analytics để giúp phân tích và cải thiện trang web này. Google Analytics sử dụng "cookie" để thu thập thông tin nhật ký chuẩn trên Internet và thông tin về hành vi của khách truy cập ở dạng ẩn danh. Bạn có thể chặn Cookie hoặc đặt trình duyệt của bạn phát hành một cảnh báo trước khi nhận Cookie để từ chối chấp nhận Cookie. Nếu bạn thực hiện việc này, (các) phần của Trang web có thể không khả dụng với bạn. Nhật ký truy cập tuân theo chính sách bảo mật của Google LLC, bạn phải đọc chính sách này trước khi sử dụng Trang web.

Google Analytics là thương hiệu của Google LLC.

Thông tin liên quan