Ulanyş şertleri

Bu websaýt ("websaýt" or "Saýt") Seiko Epson Corporation ("Epson") tarapyndan dolandyrylýar we saklanylýar. Bu websaýty ulanmagyňyz aşakda beýan edilýän şertlere ("Ulanyş şertleri") degişlidir. Dowam etmezden öň, ulanyş şertlerini ünsli okaň we olara düşüniň.

EGER SAÝTY AWSTRALIÝADA ULANÝAN BOLSAŇYZ, ŞU RESMINAMANYŇ 8-13-NJI BÖLÜMLERI SIZE GOŞMAÇA DEGIŞLI BOLUP BILER. ŞU BÖLÜMLERIŇ SIZE HAÇAN DEGIŞLI BOLJAKDYGY 9-NJY WE 11-NJI BÖLÜMLERDE BEÝAN EDILÝÄR. 8-13-NJI BÖLÜMLER KANUNA LAÝYKLYKDA DEGIŞLI DÄL EDIP BOLMAÝAN HÖKMANY KANUNÇYLYK GORAGLARYNY GOÝÝAR. GÖRKEZILEN ÝERINDE, ŞU ULANYŞ ŞERTLERINDÄKI BEÝLEKI ŞERTLER 8-13-NJI BÖLÜMLERE DEGIŞLI BOLUP DURÝAR.

1.  Awtorlyk hukugy barada maglumat

Şu websaýtda üpjün edilýän materiallaryň awtorlyk hukugy Seiko Epson Corporation-a ýa-da başga üçünji taraplara degişlidir. Seiko Epson Corporation ýa-da awtorlyk hukugynyň eýesiniň öňünden ýazmaça tassyklamasy bolmasa, şu ýerdäki materiallaryň hijisini dolulygyna ýa-da bölekleýin islendik görnüşde ýa-da usulda göçürmek, üýtgetmek, ýaýratmak, neşir etmek, göçürip almak, ýüklemek, ibermek ýa-da geçirmek bolmaýar.

2.  Haryt nyşanlary

 1. Şu websaýtda ulanylýan we görkezilýän söwda belgileri, hyzmat belgileri we logotipler Seiko Epson Corporation-yň ýa-da üçünji taraplaryň bellige alnan söwda belgileridir ýa-da bellige alynmadyk söwda belgileridir.
 2. Seiko Epson Corporation öňünden ýazmaça rugsady bolmasa, “Seiko Epson Corporation” ady we Epson logotipi islendik usulda, şol sanda, emma bular bilen çäklenmän, şu websaýtda materiallaryň ýaýradylmagyna degişli mahabat üçin ulanylyp bilinmez.
 3. Bu websaýtda ulanylýan ýa-da görkezilýän söwda belgileri, hyzmat belgileri we logotipler üçin, "Trademarks" serediň.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Kepilliklerden ýüz öwürmek we jogapkärçiligi çäklendirmek

 1. 9-njy bölüme laýyklykda (eger Saýty Awstraliýada ulanýan bolsaňyz, bu bölüm size degişli bolup biler), Seiko Epson Corporation şu websaýtdaky hiç bir mazmunyň, materialyň ýa-da maglumatyň, şol sanda programma üpjünçiliginiň, resminamalaryň ýa-da ýygy soralýan soraglaryň takyklygy ýa-da dolulygy babatynda hiç hili kepillik bermeýär.
 2. 9-njy we/ýa-da 11-nji bölüme laýyklykda (eger Saýty Awstraliýada ulanýan bolsaňyz, bu bölümler size degişli bolup biler), Seiko Epson Corporation hiç hili ýagdaýda şu websaýtdaky maglumat ýalňyşlyklary üçin hiç hili jogapkärçilik çekmeýär we şu websaýtdaky maglumaty ýa-da materialy ulanmagyň netijesinde çeken hiç bir zeperiňiz ýa-da ýitgiňiz üçin Seiko Epson Corporation jogapkärçilik çekmeýär. Bu websaýtdaky ähli materiallar we maglumatlar öňünden habar berilmezden üýtgedilmäge degişlidir.
 3. Şu websaýtdan baglanyşyk berilýän ýa-da şu websaýta baglanyşyk berýän Seiko Epson Corporation degişli däl üçünji tarap websaýtlaryň mazmuny degişli kompaniýalaryň jogapkärçiliginde dolandyrylýar we Seiko Seiko Epson Corporation garamagynda däldir.
  Baglanyşyk berilen websaýtlary şol degişli websaýtlarda neşir edilen ulanyş düzgünlerine laýyklykda ulanyň. Seiko Epson Corporation baglanylan websaýtlaryň içindäkiler ýa-da şolaryň ulanylmagy sebäpli çekilen hiç bir zeper üçin jogapkärçilik çekmeýär.

4.  Gadagan edilen hereketler

 1. 11-nji bölüme laýyklykda (eger Saýty Awstraliýada ulanýan bolsaňyz, bu bölüm size degişli bolup biler), şu websaýt ulanylanda şu aşakdaky hereketleri etmek gadagandyr.
  1. Üçünji tarapyň ýa-da Seiko Epson Corporation-yň amatsyz ýagdaýa düşmegine ýa-da zyýan çekmegine eltýän, ýa-da olaryň şeýle amatsyz ýagdaýa düşmegine ýa-da zyýan çekmegine eltip biljek hereket.
  2. Kanunlary, düzgünleri ýa-da kararlary bozýan ýa-da bozmagy mümkin hereket.
  3. Öňünden Seiko Epson Corporation-dan ýazmaça rugsat almazdan, şu websaýtda görkezilýän ýa-da neşir edilen usula ýa-da prosese laýyklykda ýasalan ýa-da öndürilen materialy öz ilkinji (başlangyç) önümleriňiz hökmünde satmak ýa-da ýaýratmak.

5.  Maslahat berilýän brauzerler

 1. Brauzeriňiziň soňky wersiýasyny ulanmagy maslahat berýäris.
 2. Bu websaýty dogry görmek üçin brauzer sazlamalaryňyzda JavaScript-i we stil sahypalaryny işlediň.

6.  Şahsy maglumatyň işlenilmegi

Şu saýtyň ulanylmagy arkaly müşderiler barada alnan şahsy maglumatlar Kompaniýa tarapyndan aýratyn bellenilýän "Gizlinlik syýasatyna" laýyklykda talabalaýyk işlenilmelidir.

7.  Degişli kanunçylyk we ýurisdiksiýa

 1. Şu ýerdäki düzgünler Ýaponiýanyň kanunlary bilen dolandyrylýar we şolaryň esasynda düşündirilýär.
  Epson bilen siziň araňyzda düşünişmezlik bolan halatynda taraplar Tokio Etrap (Ýeňilleşdirilen önümçilik) Kazyýetiniň çäklendirilen ýurisdiksiýana tabyn bolýarlar.

[EGER SAÝTY AWSTRALIÝADA ULANÝAN BOLSAŇYZ, AŞAKDAKY 8-13-NJI BÖLÜMLER SIZE DEGIŞLIDIR]

8. Kesgitlemeler

Şu Ulanyş şertleriniň 9-13-nji bölümleriniň maksady üçin, Australian Consumer Law diýmek, 209-njy ýylda çykarylan Bäsdeşlik we sarp edijiler baradaky kanunyň (Cth) 2 belgili Goşundysyny aňladýar.

9. Australian Consumer Law

Şu Ulanyş şertlerindäki hiç bir zat Australian Consumer Law laýyklykda sizde bar bolmagy mümkin bolan hiç bir hukugy ýa-da hukuk goragy serişdesini, eger şol hukuk ýa-da hukuk goragy serişdesi kanuny taýdan degişli däl edilip bilinmeýän, çäklendirilip ýa-da üýtgedilip bilinmeýän bolsa, degişli däl edýän, çäklendirýän ýa-da üýtgedýän görnüşde hereket etmeýär.

Şu Ulanyş şertlerindäki garşylyklaýyn düzgünler seretmezden, sarp ediji hökmünde Epson-dan haryt (ätiýaçlyklaryň üstüni dolmak üçin alynýan harytlar muňa degişli däldir) we hyzmat satyn alsaňyz, Australian Consumer Law laýyklykda, olar şu Ulanyş şertleriniň beýleki şertleriniň hiç biri tarapyndan degişli däl edilmeýän, kanuny taýdan bellenilen kepillikler bilen bilelikde gelýär.

Kanuny taýdan bellenilen kepillikler (çäklendirme bolmazdan) şu aşakdakylary öz içine alýar:

Epson Australian Consumer Law laýyklykda siziň üçin degişli bolan sarp edijilik kepilliklerini berjaý etmek halatynda, Australian Consumer Law beýan edilen hukuk goragy serişdelerini ulanmaga hukugyňyz bardyr. Hyzmatyň işleýşinde çynlakaý näsazlyklar bolan ýagdaýynda, siziň şu aşakdaky hukuklaryňyz bardyr:

Harytlarda çynlakaý näsazlyklar bolan ýagdaýynda, olaryň tölegini yzyna almaga ýa-da täzesi bilen çalşyrtmaga-da hukugyňyz bardyr.

Eger harytlardaky ýa-da hyzmatdaky näsazlyk çynlakaý näsazlyk hasap edilmeýän bolsa, onda näsazlygyň makul möhletiň dowamynda düzedilmegini talap etmäge hukugyňyz bardyr. Eger ol düzedilmese, onda harytlaryň tölegini yzyna almaga, şeýle hem, hyzmat şertnamasyna ýatyrmaga we ulanylmadyk bölegiň puluny yzyna almaga hukugyňyz bardyr.

Şeýle hem, harytlardaky ýa-da hyzmatdaky näsazlykdan ýüze çykýan, makul görnüşde çaklanylyp bilinýän islendik beýleki ýitgiler ýa-da zyýanlar üçin hem öweztöleg almaga hukugyňyz bardyr.

10. Güwälik we kepillikler bermekden ýüz öwürmek

3.1-nji bölüm size degişli bolmaz. Oňa derek şu şert degişli bolýar:

ŞU BÖLÜMDÄKI HIÇ BIR ZADYŇ AUSTRALIAN CONSUMER LAW LAÝYKLYKDA DEGIŞLI DÄL EDILIP BILINMEÝÄN, ÇÄKLENDIRILIP ÝA-DA ÜÝTGEDILIP BILINMEÝÄN KEPILLIKLERI, GÜWÄLIKLERI, HUKUKLARY ÝA-DA HUKUK GORAGY SERIŞDELERINI DEGIŞLI DÄL ETMEÝÄNDIGINI, ÇÄKLENDIRMEÝÄNDIGINI ÝA-DA ÜÝTGETMEÝÄNDIGINI HASAP ETMEZDEN, Seiko Epson Corporation şu websaýtdaky hiç bir mazmunyň, materialyň ýa-da maglumatyň, şol sanda programma üpjünçiliginiň, resminamalaryň ýa-da ýygy soralýan soraglaryň takyklygy ýa-da dolulygy babatynda hiç hili kepillik bermeýär.

11. Sarp ediji şertnamasy ýa-da kiçi biznes şertnamasy esasynda önüm almak

Eger:
1. Eger fiziki şahs bolsaňyz we Saýty diňe ýa-da köplenç şahsy, öýde ýa-da hojalykda ulanmak ýa-da sarp etmek üçin ulanýan bolsaňyz; ýa-da
2. şu Ulanyş şertleri kiçi biznes şertnamasy bolup durýan bolsa (bu adalganyň Australian Consumer Law käte-käte kesgitlenilişi ýaly),
onda 12-nji we 13-nji bölümler size degişli bolar.

12. Saýt maglumaty we Materiallar

3.2-nji bölüm size degişli bolmaz. Oňa derek şu şert degişli bolýar:

9-njy bölüme laýyklykda, Seiko Epson Corporation hiç hili ýagdaýda şu websaýtda ýerleşýän hiç bir maglumat ýalňyşlygy üçin hiç hili jogapkärçilik çekmeýär, şeýle hem, Seiko Epson Corporation, şu websaýtdaky maglumaty ýa-da materialy ulanmagynyň netijesinde sezewar bolan hiç bir häsiýetdäki ýa-da görnüşdäki hiç bir ýitgiňiz, zeperiňiz, jogapkärçiligiňiz, jerimäňiz, ýygymyňyz, çykdajyňyz, tölegiňiz ýa-da harajadyňyz üçin jogapkärçilik çekmeýär, ýöne bu düzgüne Epson-yň ýa-da onuň işgärleriniň, wezipeli adamlarynyň, potratçylarynyň ýa-da agentleriniň ýalňyşlygy, galpçylygy, geleňsizligi ýa-da bilkastlaýyn etmişleri sebäpli ýüz çykan ýagdaýlar degişli däldir. Şu websaýtdaky ähli materiallar we maglumatlar öňünden habar berilmezden üýtgedilip bilner.

13. Gadagan edilen hereketler

4.1-nji bölüm size degişli bolmaz. Oňa derek şu şert degişli bolýar:

Şu websaýty ulanmak bilen baglanyşyklylykda şu aşakdaky hereketleriň hiç birini etmeli dälsiňiz:

 1. üçünji tarapyň ýa-da Seiko Epson Corporation-yň amatsyz ýagdaýa düşmegine ýa-da zyýan çekmegine eltip biljek hereket;
 2. hereket edýän kanunlary we düzgünleri ýa-da kararlary bozýan ýa-da bozmagy mümkin hereket;
 3. Seiko Epson Corporation-yň öňünden ýazmaça rugsady bolmazdan, şu websaýtda neşir edilen bir prosese laýyklykda ýasalan ýa-da öndürilen önümleri, ýa-da Seiko Epson Corporation-yň intellektual eýeçilik hukuklaryny başga islendik bir görnüşde bozýan önümleri satmak, lisenzirlemek, ýaýratmak ýa-da aýan etmek.

Soňky täzeleneni: 2024