ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ (เรียกว่า "เว็บไซต์ มีการจัดการและบำรุงรักษาโดย Seiko Epson Corporation ("Epson") การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่อธิบายไว้ด้านล่าง ("ข้อกำหนดการใช้งาน") กรุณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดในข้อกำหนดของการใช้งานก่อนดำเนินการต่อ

หากคุณใช้งานเว็บไซต์ในออสเตรเลีย ข้อที่ 8 - 13 ของเอกสารนี้อาจมีผลใช้เพิ่มเติมกับคุณ ข้อที่ 9 และ 11 อธิบายว่าส่วนเหล่านี้อาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด ข้อที่ 8 - 13 กำหนดแนวทางการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อที่ 8 - 13 หากมีระบุไว้

1.  ข้อมูลลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาที่จัดทำบนเว็บไซต์นี้เป็นของ Seiko Epson Corporation หรือของบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้ามคัดลอก ดัดแปลงแก้ไข แจกจ่าย เผยแพร่ ดาวน์โหลด อัปโหลด โพสต์ หรือส่งผ่านไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ ของเนื้อหาที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Seiko Epson Corporation หรือเจ้าของลิขสิทธิ์

2.  เครื่องหมายการค้า

 1. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายโลโก้ที่ใช้และแสดงไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation หรือบุคคลที่สาม
 2. ห้าใช้งานชื่อ "Seiko Epson Corporation" และโลโก้ Epson ในทางใด ๆ รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดที่ การโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Seiko Epson Corporation
 3. สำหรับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายโลโก้ที่ใช้หรือแสดงบนเว็บไซต์นี้ โปรดดู "Trademarks"

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  คำประกาศข้ออ้างสิทธิ์การรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ

 1. ภายใต้ข้อที่ 9 (ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้กับคุณหากคุณใช้เว็บไซต์ในประเทศออสเตรเลีย) Seiko Epson Corporation ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ส่วนประกอบ หรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์นี้
 2. ภายใต้ข้อที่ 9 และ/หรือ 11 (ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้กับคุณหากคุณใช้เว็บไซต์ในประเทศออสเตรเลีย) Seiko Epson Corporation จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อข้อผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ และ Seiko Epson Corporation จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. เนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นของ Seiko Epson Corporation หรือการเชื่อมโยงมาหาเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องและไม่ได้อยู่ภายใต้การตัดการของ Seiko Epson Corporation
  กรุณาใช้งานเว็บไซต์เชื่อมโยงโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานที่เผยแพร่ไว้ในแต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง Seiko Epson Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์

4.  การดำเนินการที่ห้ามกระทำ

 1. ภายใต้ข้อที่ 11 (ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้กับคุณหากคุณใช้เว็บไซต์ในประเทศออสเตรเลีย) ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ห้ามการกระทำดังต่อไปนี้
  1. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบหรือความเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือต่อ Seiko Epson Corporation หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียเปรียบหรือความเสียหายดังกล่าว
  2. การดำเนินการโดยละเมิดต่อกฎหมายและกฎระเบียบหรือข้อบัญญัติต่าง ๆ
  3. พฤติกรรมที่ขายหรือจัดจำหน่ายวัสดุที่ทำขึ้นหรือผลิตตามวิธีหรือกระบวนการโพสต์หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในฐานะผลิตภัณฑ์หลักของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Seiko Epson Corporation

5.  เบราเซอร์ที่แนะนำ

 1. เราขอแนะนำให้ใช้เบราซอร์เวอร์ชันล่าสุด
 2. กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript และแผ่นงานรูปแบบในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเพื่อให้สามารถดูเว็บไซต์นี้ได้อย่างเหมาะสม

6.  การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับผ่านการใช้เว็บไซต์นี้จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ที่บริษัทกำหนดแยกต่างหาก

7.  การบังคับใข้กฎหมายและขอบเขตอำนาจศาล

 1. ข้อกำหนดในที่นี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
  ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างคุณและ Epson ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องส่งเรื่องฟ้องไปยังขอบเขตอำนาจศาลเฉพาะที่ศาล (สูงสุด) แห่งโตเกียว

[หากคุณใช้งานเว็บไซต์ในออสเตรเลีย ข้อที่ 8 ถึง 13 ดังต่อไปนี้จะมีผลใช้เพิ่มเติมกับคุณ]

8. คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อที่ 9 - 13 ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ Australian Consumer Law อ้างถึงตารางที่ 2 ของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2010 (Cth)

9. Australian Consumer Law

ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่ใช้บังคับในกรณีที่จะยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้ Australian Consumer Law หากสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขตามกฎหมายได้

แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณได้รับสินค้า (นอกเหนือจากสินค้าที่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาใหม่) และบริการจาก Epson ในฐานะผู้บริโภค สินค้าดังกล่าวจะมาพร้อมกับการรับประกันตามกฎหมายภายใต้ Australian Consumer Law ซึ่งไม่ได้มีการยกเว้นใด ๆ โดยข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

การรับประกันตามกฎหมาย หมายความรวมถึง (โดยไม่มีข้อจำกัด) ดังต่อไปนี้:

ภายในขอบเขตที่ Epson ไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันสำหรับผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับคุณภายใต้ Australian Consumer Law คุณมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาตามที่กำหนดไว้ใน Australian Consumer Law สำหรับความล้มเหลวที่สำคัญของบริการ คุณมีสิทธิ์:

รวมถึงคุณยังมีสิทธิ์เลือกการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าทดแทนสำหรับความล้มเหลวที่สำคัญของสินค้า

หากความล้มเหลวของสินค้าหรือบริการไม่ถือเป็นความล้มเหลวที่สำคัญ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแก้ไขความล้มเหลวภายในเวลาที่เหมาะสม หากการแก้ไขไม่สามารถทำได้ คุณมีสิทธิขอรับเงินคืนสำหรับสินค้าและยกเลิกสัญญาสำหรับการบริการและรับเงินคืนสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดการณ์ได้ตามสมควร อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในสินค้าหรือบริการ

10. การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับรองและการรับประกัน

ข้อที่ 3.1 จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้แทน:

Seiko Epson Corporation ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ส่วนประกอบ หรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์นี้ โดยมียกเว้นว่า ไม่มีข้อความใดในส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้กับกรณีการยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขการรับประกัน การรับรอง สิทธิ์ หรือการเยียวยาที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้ Australian Consumer Law

11. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญญาผู้บริโภคหรือธุรกิจขนาดเล็ก

ถ้า:
1. คุณเป็นบุคคลและคุณได้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่เพื่อการใช้งานหรือการบริโภคส่วนบุคคล ในบ้าน หรือในครัวเรือน หรือ
2. ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นสัญญาธุรกิจขนาดเล็ก (เมื่อข้อกำหนดดังกล่าวอาจมีกำหนดไว้ใน Australian Consumer Law เป็นครั้งคราว)
เงื่อนไขข้อที่ 12 - 13 จะมีผลบังคับใช้กับคุณ

12. ข้อมูลและส่วนประกอบของเว็บไซต์

ข้อที่ 3.2 จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้แทน:

ภายใต้ข้อกำหนดข้อที่ 9, Seiko Epson Corporation จะไม่รับผิดใด ๆ สำหรับข้อผิดพลาดของข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี และ Seiko Epson Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน หรือ ต้นทุนไม่ว่าในลักษณะหรือประเภทใด ๆ ที่เกิดกับคุณอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ยกเว้นภายในขอบเขตที่เกิดจากความผิดพลาด การฉ้อโกง ความประมาทเลินเล่อ หรือการจงใจประพฤติผิดของ Epson หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา หรือตัวแทนของเรา ส่วนประกอบและข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. การกระทำที่ห้ามทำ

ข้อที่ 4.1 จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้แทน:

คุณต้องไม่กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้:

 1. การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียเปรียบหรือความเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือต่อ Seiko Epson Corporation
 2. การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับหรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 3. ขาย ให้สิทธิ์การใช้งาน แจกจ่าย หรือเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นหรือผลิตขึ้นตามกระบวนการที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือที่ละเมิดต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Seiko Epson Corporation ในลักษณะอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Seiko Epson Corporation

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 2024