Användarregler

Den här webbplatsen ("webbplatsen" eller "platsen") hanteras och underhålls av Seiko Epson Corporation ("Epson"). Din användning av den här webbplatsen är föremål för de villkor som beskrivs här nedanför ("Användningsvillkor"). Läs noggrant igenom reglerna och se till att du förstår dem innan du fortsätter.

OM DU ANVÄNDER PLATSEN I AUSTRALIEN KAN PARAGRAFERNA 8-13 TILLÄGGNINGSVIS GÄLLA FÖR DIG. PARAGRAFERNA 9 OCH 11 BESKRIVER NÄR DESSA PARAGRAFER KAN GÄLLA. PARAGRAFERNA 8-13 FASTSTÄLLER OBLIGATORISKA LAGSTADGADE SKYDD SOM ENLIGT LAG INTE KAN UNDANTAS. DÄR SÅ HÄNVISAS ÄR ANDRA VILLKOR I DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖREMÅL FÖR PARAGRAFERNA 8-13.

1.  Upphovsrättsinformation

Upphovsrätten för material som skickas in till den här webbplatsen tillhör Seiko Epson Corporation eller andra tredje parter. Inget av materialen häri får kopieras, modifieras, distribueras, publiceras, hämtas, överföras, läggas upp eller sändas, vare sig helt eller delvis, och inte på något sätt eller i någon form, utan föregående skriftligt samtycke från Seiko Epson Corporation eller upphovsrättsinnehavaren.

2.  Varumärken

 1. Varumärken, varumärken för tjänster och logotypmärken som visas på den här webbplatsen är registrerade varumärken eller icke registrerade varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation eller tredje parter.
 2. Namnet ”Seiko Epson Corporation” och logotypen för Epson får inte användas på något sätt, inklusive och utan begränsning till, reklam kopplad till distribution av material på den här webbplatsen, utan föregående skriftligt samtycke från Seiko Epson Corporation.
 3. Avseende varumärken, servicemärken och logotypmärken som används eller visas på den här webbplatsen ber vi dig se "Trademarks".

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Ansvarsfriskrivning och -begränsning

 1. Om inte annat följer av paragraf 9 (som kan gälla för dig om du använder webbplatsen i Australien) lämnar Seiko Epson Corporation inga garantier av något slag avseende riktigheten eller fullständigheten för något av innehållet, materialet eller informationen, inklusive program, dokument eller vanliga frågor på den här webbplatsen.
 2. Om inte annat följer av paragraf 9 och/eller 11 (som kan gälla för dig om du använder webbplatsen i Australien) ska Seiko Epson Corporation inte under några som helst omständigheter ha något som helst ansvar för eventuell felaktig information som finns på den här webbplatsen och Seiko Epson Corporation ska inte vara ansvarigt för några skador eller förluster du lidit till följd av att du använt information eller material på den här webbplatsen. Allt material och all information på den här webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.
 3. Innehåll på tredje parts webbplatser som inte tillhör Seiko Epson Corporation länkat från den här webbplatsen eller som länkar till den här webbplatsen hanteras med ansvar från respektive företag och ligger inte under ledningen för Seiko Epson Corporation.
  Använd länkade webbplatser enligt de villkor som anges för användning på respektive länkad webbplats. Seiko Epson Corporation har inget ansvar för innehållet på länkade webbplatser eller några skador som inträffat när de använts.

4.  Förbjudet uppförande

 1. Om inte annat följer av paragraf 11 (som kan gälla för dig om du använder webbplatsen i Australien) är följande uppföranden förbjudna vid användning av den här webbplatsen.
  1. Uppförande som för tredje part eller Seiko Epson Corporation leder till olägenhet eller skada eller kan leda till sådan olägenhet eller skada.
  2. Uppförande som inkräktar på eller kan inkräkta på lagar och regler eller ordinationer.
  3. Agerar på ett sätt som säljer eller distribuerar ett material som är tillverkat eller producerat i enlighet med ett sätt eller process som lagts upp eller publicerats på denna webbplats som dina primära produkter, utan föregående skriftligt tillstånd från Seiko Epson Corporation.

5.  Rekommenderade webbläsare

 1. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av webbläsaren.
 2. Aktivera JavaScript och style sheets i webbläsarens inställningar för att visa den här webbplatsen korrekt.

6.  Hantering av personlig information

Den personliga information om kunder som inhämtas genom användningen av den här webbplatsen ska hanteras lämpligt i enlighet med den "sekretesspolicy" som företaget upprättat.

7.  Gällande lag och jurisdiktion

 1. Reglerna häri ska upprätthållas och konstrueras i enlighet med lagarna i Japan.
  I händelse att det uppstår en konflikt mellan dig och Epson, ska parterna prova tvisten i jurisdiktionen för Tokyos distriktsdomstol (skiljedomstol).

[OM DU ANVÄNDER PLATSEN I AUSTRALIEN KAN FÖLJANDE PARAGRAFER 8-13 TILLÄGGNINGSVIS GÄLLA FÖR DIG]

8. Definitioner

För ändamålet med paragraferna 9-13 i dessa Användningsvillkor innebär Australian Consumer Law Schedule 2 i Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Inte något i dessa Användningsvillkor gäller där de skulle utesluta, begränsa eller modifiera någon rättighet eller möjlighet till prövning som du har under Australian Consumer Law om sådan rättighet eller rätt till prövning inte lagenligt kan uteslutas, begränsas eller modifieras.

Utan hinder av något i dessa Användningsvillkor som hävdar motsatsen om du införskaffar varor (annat än varor som införskaffats i syftet att återköpa) och tjänster från Epson i egenskap av en konsument så finns det lagstadgade garantier i Australian Consumer Law som inte utesluts av några andra villkor i dessa Användningsvillkor.

Lagstadgade garantier inkluderar (utan att vara begränsade till) följande:

I den utsträckning Epson inte uppfyller en konsumentgaranti som gäller för dig under Australian Consumer Law har du rätt till de korrigerande åtgärder som beskrivs i Australian Consumer Law. I händelse av större felaktigheter avseende tjänsten har du rätt till:

Du har också rätt att välja mellan återbetalning och utbyte för större felaktigheter hos varor.

Om en felaktighet för varor eller en tjänst inte innebär en större felaktighet har du rätt till att få felaktigheten åtgärdad inom rimlig tid. Om det inte görs har du rätt till en återbetalning för varorna och att avbryta avtalet avseende tjänsten och erhålla en återbetalning för alla oanvända delar.

Du har även rätt att få kompensation för andra rimligen förutsebara förluster eller skador till följd av en felaktighet i varor eller tjänst.

10. Friskrivning för uttalanden och garantier

Paragraf 3.1 gäller inte för dig. I stället gäller följande villkor:

MED UNDANTAG FÖR ATT NÅGOT I DEN HÄR PARAGRAFEN UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR GARANTIER, ANSVARSFÖRBINDELSER, RÄTTIGHETER ELLER KORRIGERANDE ÅTGÄRDER SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT AUSTRALIAN CONSUMER LAW lämnar Seiko Epson Corporation inga garantier av något slag avseende riktigheten eller fullständigheten för något av innehållet, materialet eller information, inklusive program, dokument eller vanliga frågor på den här webbplatsen.

11. Köpa en produkt under ett konsumentavtal eller avtal för mindre företag

Om:
1. du är en enskild person och du använder platsen helt och hållet eller i huvudsak för personlig användning i hemmet elle hushållet; eller
2. dessa Användningsvillkor utgör ett avtal för mindre företag (som det begreppet är definierat i Australian Consumer Law från tid till annan),
så gäller paragraferna 12-13 för dig.

12. Information om plats och material

Paragraf 3.2 gäller inte för dig. I stället gäller följande villkor:

Om inte annat följer av paragraf 9 accepterar Seiko Epson Corporation inte under några omständigheter att något som helst ansvar för eventuella informationsfel som finns på den här webbplatsen och Seiko Epson Corporation ska inte vara ansvarigt för förlust, skada, ansvar, straff, böter, avgifter, utgifter, betalning eller kostnader av något sort eller slag som du drabbas av till följd av att du använder informationen eller materialet på den här webbplatsen, utom i den utsträckning som det orsakats av misstag, bedrägeri, försumlighet eller avsiktlig misskötsel av Epson eller dess anställda, tjänstemän, entreprenörer eller ombud. Allt material och information på den här webbplatsen är föremål för ändring utan föregående meddelande.

13. Förbjudet uppförande

Paragraf 4.1 gäller inte för dig. I stället gäller följande villkor:

Du får inte göra något av följande i anslutning till att du använder den här webbplatsen:

 1. ha ett uppförande som för tredje part eller Seiko Epson Corporation leder till olägenhet eller skada;
 2. ha ett uppförande som innebär eller kan innebära en överträdelse av tillämpliga lagar och förordningar eller förordningar;
 3. sälja, licensiera, distribuera eller avslöja produkter som tillverkats eller framställts i enlighet med en process som publicerats på den här webbplatsen som kan utgöra ett intrång i Seiko Epson Corporations immateriella äganderätt på något annat sätt, såvida inte förtida skriftligt tillstånd har inhämtats från Seiko Epson Corporation.

Senast uppdaterad: 2024