Pogoji uporabe

To spletno mesto (»spletno mesto«) upravlja in vzdržuje družba Seiko Epson Corporation (»Epson«). Pri vaši uporabi tega spletnega mesta veljajo spodaj opisani pogoji (»Pogoji uporabe«). Pred nadaljevanjem skrbno preberite pogoje in se seznanite z njimi.

ČE UPORABLJATE SPLETNO MESTO V AVSTRALIJI, LAHKO ZA VAS DODATNO VELJAJO RAZDELKI 8-13 V TEM DOKUMENTU. V RAZDELKIH 9 IN 11 JE OPISANO, KDAJ LAHKO VELJAJO TI RAZDELKI. V RAZDELKIH 8-13 SO DOLOČENE OBVEZNE PREDPISANE ZAŠČITE, KI JIH PO ZAKONU NI MOGOČE IZKLJUČITI. KJER JE TO NAVEDENO, ZA DRUGE POGOJE V TEH POGOJIH UPORABE VELJAJO RAZDELKI 8-13.

1.  Informacije o avtorskih pravicah

Avtorske pravice za gradivo, ki je na voljo na tem spletnem mestu, pripadajo družbi Seiko Epson Corporation ali drugim tretjim strankam. Nobenega gradiva na tem spletnem mestu ni dovoljeno kopirati, spreminjati, distribuirati, javno objavljati, prenašati s strežnika, nalagati v strežnik, objavljati ali prenašati v celoti ali delno, in sicer v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation ali lastnika avtorskih pravic.

2.  Blagovne znamke

 1. Blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi, uporabljeni in prikazani na tem spletnem mestu, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke družbe Seiko Epson Corporation ali tretjih strank.
 2. Imena »Seiko Epson Corporation« in logotipa Epson ne smete uporabljati na noben način, vključno z oglasi, povezanimi z distribucijo gradiva na tem spletnem mestu, vendar ne omejeno nanje, brez predhodnega pisnega soglasja družbe Seiko Epson Corporation.
 3. Za blagovne znamke, storitvene znamke in logotipe, ki se uporabljajo ali so prikazani na tem spletnem mestu, glejte »Trademarks«.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Zavrnitev jamstev in omejitev odgovornosti

 1. V skladu z razdelkom 9 (ki lahko velja za vas, če spletno mesto uporabljate v Avstraliji) družba Seiko Epson Corporation ne daje nobenih jamstev glede točnosti ali popolnosti vsebine, gradiva ali informacij, vključno s programsko opremo, dokumenti ali pogostimi vprašanji na tem spletnem mestu.
 2. V skladu s razdelkom 9 in/ali 11 (ki lahko velja za vas, če spletno mesto uporabljate v Avstraliji) družba Seiko Epson Corporation v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli napačne informacije na tem spletnem mestu in družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo, ki lahko nastane zaradi uporabe informacij ali gradiva na tem spletnem mestu. Vsa gradiva ali informacije na tem spletnem mestu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
 3. Za upravljanje vsebine na spletnih mestih tretjih oseb, ki ne pripadajo družbi Seiko Epson Corporation, do katerih je na tem spletnem mestu prikazana povezava, so odgovorna ustrezna podjetja, ki jih ne upravlja družba Seiko Epson Corporation.
  Spletna mesta, do katerih je prikazana povezava, uporabljajte v skladu s pogoji uporabe, ki so objavljeni na ustreznih spletnih mestih, do katerih je prikazana povezava. Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za vsebino povezanih spletnih mest ali kakršno koli škodo, ki nastane zaradi njihove uporabe.

4.  Prepovedano ravnanje

 1. Ob upoštevanju razdelka 11 (ki lahko velja za vas, če spletno mesto uporabljate v Avstraliji) so na tem spletnem mestu prepovedana navedena dejanja.
  1. Ravnanje, ki tretji stranki ali družbi Seiko Epson Corporation povzroči neugoden položaj ali škodo ali ki bi lahko povzročilo takšen neugoden položaj ali škodo.
  2. Ravnanje, ki krši ali morda krši zakonodajo in predpise ali odloke.
  3. Ravnanje, ki prodaja ali distribuira gradivo, ustvarjeno ali proizvedeno v skladu z načinom ali postopkom, ki je prikazan ali objavljen na tem spletnem mestu, z vašimi primarnimi izdelki brez predhodnega pisnega soglasja družbe Seiko Epson Corporation.

5.  Priporočeni brskalniki

 1. Priporočamo, da uporabljate najnovejšo različico brskalnika.
 2. Za pravilen ogled tega spletnega mesta omogočite JavaScript in datoteke s slogi v nastavitvah brskalnika.

6.  Ravnanje z osebnimi podatki

Z osebnimi podatki strank, pridobljenimi z uporabo tega spletnega mesta, se ustrezno ravna v skladu s »pravilnikom o zasebnosti«, ki ga je družba posebej določila.

7.  Zakonska in sodna pristojnost

 1. Za pogoje na tem spletnem mestu se uporablja pravo Japonske, skladno s katerim se tudi razlaga.
  V primeru spora med vami in družbo Epson, se pogodbeni stranki strinjata z izključno pristojnostjo okrožnega sodišča v Tokiu.

[ČE SPLETNO MESTO UPORABLJATE V AVSTRALIJI, ZA VAS DODATNO VELJAJO NASLEDNJI RAZDELKI OD 8 DO 13]

8. Definicije

V razdelkih 9-13 teh Pogojev uporabe pomeni Australian Consumer Law Razpored 2 Zakona o konkurenci in potrošnikih iz leta 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Nobena določba v teh Pogojih uporabe ne velja, če bi izključevala, omejevala ali spreminjala katero koli pravico ali pravno sredstvo, ki vam morda pripada v skladu z Australian Consumer Law, če take pravice ali pravnega sredstva ni mogoče zakonito izključiti, omejiti ali spremeniti.

Ne glede na kakršnokoli nasprotno določbo v teh Pogojih uporabe, če kot potrošnik kupite blago (razen blaga, pridobljenega za namen ponovne dobave) in storitve od družbe Epson, so zanj v skladu z Australian Consumer Law zagotovljena zakonska jamstva, ki niso izključena z nobenim drugim pogojem teh Pogojev uporabe.

Zakonska jamstva vključujejo (brez omejitev) naslednje:

Če družba Epson ne izpolni potrošniške garancije, ki velja za vas v skladu z Australian Consumer Law, ste upravičeni do pravnih sredstev, ki so določena v Australian Consumer Law. V primeru večjih napak pri storitvi ste upravičeni:

Prav tako ste upravičeni do izbire povračila ali zamenjave v primeru večjih napak pri blagu.

Če napaka pri blagu ali storitvi ne pomeni večje napake, ste upravičeni do odprave napake v razumnem roku. V nasprotnem primeru ste upravičeni do povračila kupnine za blago in do odstopa od pogodbe o storitvi ter do povračila morebitnega neporabljenega dela.

Prav tako ste upravičeni do nadomestila za kakršno koli drugo razumno predvidljivo izgubo ali škodo zaradi napake pri blagu ali storitvi.

10. Izjava o zavrnitvi odgovornosti in jamstev

Razdelek 3.1 za vas ne velja. Namesto tega za vas velja ta pogoj:

Seiko Epson Corporation ne daje nobenih jamstev glede točnosti ali popolnosti vsebine, gradiva ali informacij, vključno s programsko opremo, dokumenti ali pogostimi vprašanji, na tem spletnem mestu, RAZEN ČE NIČ V TEM POGLAVJU NE IZKLJUČUJE, OMEJUJE ALI SPREMINJA JAMSTEV, GARANCIJ, PRAVIC ALI PRAVNIH SREDSTEV, KI JIH PO AUSTRALIAN CONSUMER LAW NI MOGOČE IZKLJUČITI.

11. Nakup izdelka na podlagi potrošniške pogodbe ali pogodbe za mala podjetja

Če:
1. ste fizična oseba in spletno mesto uporabljate v celoti ali pretežno za osebno, domačo ali gospodinjsko uporabo ali porabo; ali
2. ti Pogoji uporabe predstavljajo pogodbo za mala podjetja (kot je ta izraz občasno opredeljen v Australian Consumer Law),
potem za vas veljajta razdelka 12 in 13.

12. Informacije o spletnem mestu in gradivo

Razdelek 3.2 za vas ne velja. Namesto tega za vas velja ta pogoj:

V skladu z razdelkom 9 družba Seiko Epson Corporation v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli napake v informacijah na tem spletnem mestu in družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za kakršno koli izgubo, škodo, odgovornost, kazen, globo, pristojbino, stroške, izdatke, plačila ali stroške kakršne koli narave ali vrste, ki jih utrpite zaradi uporabe informacij ali gradiva na tem spletnem mestu, razen če so posledica napake, goljufije, malomarnosti ali namernega ravnanja družbe Epson ali njenih zaposlenih, uradnikov, pogodbenikov ali zastopnikov. Vsa gradiva in informacije na tem spletnem mestu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

13. Prepovedano ravnanje

Razdelek 4.1 za vas ne velja. Namesto tega za vas velja ta pogoj:

V zvezi z uporabo tega spletnega mesta ne smete storiti ničesar od navedenega:

 1. ravnanje, ki lahko povzroči neugoden položaj ali škodo tretji stranki ali družbi Seiko Epson Corporation;
 2. ravnanje, ki krši ali bi lahko kršilo veljavne zakone in predpise ali odredbe;
 3. prodajati, licencirati, distribuirati ali razkrivati izdelkov, ki so izdelani ali proizvedeni v skladu s postopkom, objavljenim na tem spletnem mestu, ali ki na kakršen koli drug način kršijo pravice intelektualne lastnine družbe Seiko Epson Corporation brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation.

Zadnja posodobitev: 2024