Podmienky používania

Túto webovú stránku ("webová stránka" alebo "Stránka") spravuje a udržiava spoločnosť Seiko Epson Corporation ("Epson"). Vaše používanie tejto webovej stránky podlieha podmienkam popísaným nižšie ("Podmienky používania"). Pred pokračovaním si pozorne podmienky prečítajte a uistite sa, či im rozumiete.

AK POUŽÍVATE STRÁNKU V AUSTRÁLII, MÔŽU SA NA VÁS DODATOČNE VZŤAHOVAŤ ČASTI 8 - 13 TOHTO DOKUMENTU. ČASTI 9 A 11 UVÁDZAJÚ, KEDY SA TIETO ČASTI MÔŽU APLIKOVAŤ. ČASTI 8 - 13 UVÁDZAJÚ POVINNÉ ZÁKONNÉ OCHRANY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ PODĽA ZÁKONA. KDE JE TO UVEDENÉ, PODLIEHAJÚ ĎALŠIE PODMIENKY V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ČASTIAM 8 - 13.

1.  Informácie o autorských právach

Autorské práva na materiály poskytované na tejto webovej stránke patria spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo iným tretím stranám. Žiadny z tu uvedených materiálov nesmie byť kopírovaný, upravovaný, rozširovaný, uverejňovaný, preberaný, odovzdávaný, pridávaný ani prenášaný (vcelku ani po častiach) v žiadne podobe ani nijakým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo vlastníka autorských práv.

2.  Ochranné známky

 1. Obchodné značky, servisné značky a značky log použité a zobrazené na tejto webovej stránke sú registrované ochranné známky alebo neregistrované ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo tretích strán.
 2. Názov „Seiko Epson Corporation“ a logo Epson nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation žiadnym spôsobom použité, okrem iného na reklamu týkajúcu sa rozširovania materiálov z tejto webovej stránky.
 3. Ochranné známky, servisné značky a logá používané alebo zobrazené na tejto webovej stránke nájdete v časti „Trademarks“.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Vyhlásenie o zárukách a obmedzení zodpovednosti

 1. Podľa časti 9 (ktorá sa na vás môže vzťahovať, ak používate stránku v Austrálii), spoločnosť Seiko Epson Corporation neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa presnosti alebo úplnosti akéhokoľvek obsahu, materiálov alebo informácií, vrátane softvéru, dokumentov, alebo často kladených otázok na tejto webovej stránke.
 2. Podľa časti 9 a/alebo 11 (ktoré sa na vás môžu vzťahovať, ak používate stránku v Austrálii), spoločnosť Seiko Epson Corporation v žiadnom prípade neprevezme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby informácií, ktoré sú na tejto webovej stránke, a spoločnosť Seiko Epson Corporation nebude zodpovedá za akékoľvek škody alebo straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku používania informácií alebo materiálov na tejto webovej stránke. Všetky materiály a informácie sa môžu zmeniť bez oznámenia.
 3. Obsah externých webových stránok, ktoré nepatria spoločnosti Seiko Epson Corporation a sú prepojené z tejto webovej stránky, prípadne odkazujú na túto webovú stránku, je spravovaný výhradne na zodpovednosť príslušných spoločností a nespadá pod kontrolu spoločnosti Seiko Epson Corporation.
  Prepojené webové stránky používajte v súlade s podmienkami uverejnenými na príslušných webových stránkach. Spoločnosť Seiko Epson Corporation nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok ani za žiadne škody spôsobené ich používaním.

4.  Zakázané konanie

 1. Podľa časti 11 (ktorá sa na vás môže vzťahovať, ak túto stránku používate v Austrálii), je pri používaní tejto webovej stránky zakázané nasledujúce správanie.
  1. Správanie, ktoré spôsobí nevýhodu alebo škodu tretej strane, alebo spoločnosti Seiko Epson Corporation, alebo ktoré môže spôsobiť takúto nevýhodu alebo škodu.
  2. Konanie, ktoré porušuje alebo môže porušovať zákony a predpisy, prípadne nariadenia.
  3. Konanie, ktoré vedie k predaju alebo distribúcii materiálu, ktorý je vyrobený alebo vyprodukovaný spôsobom alebo postupom uverejneným alebo publikovaným na tejto webovej stránke, ako vašich primárnych produktov bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Seiko Epson Corporation.

5.  Odporúčané prehľadávače

 1. Odporúčame používať najnovšiu verziu prehľadávača.
 2. V nastaveniach prehľadávača povoľte používanie technológie JavaScript a hárkov štýlu, aby sa táto webová stránka zobrazovala správne.

6.  Zaobchádzanie s Osobnými údajmi

S osobnými údajmi zákazníkov získanými používaním tejto stránky sa bude narábať primerane v súlade so „Zásadami ochrany osobných údajov“, ktoré Spoločnosť stanovila samostatne.

7.  Zákony a jurisdikcia

 1. Tu uvedené podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi platnými v Japonsku.
  V prípade rozporu medzi vami a spoločnosťou Epson sa musia strany obrátiť na výhradnú jurisdikciu oblastného súdu v Tokiu.

[AK STRÁNKU POUŽÍVATE V AUSTRÁLII, MÔŽU SA NA VÁS DODATOČNE VZŤAHOVAŤ NASLEDUJÚCE ČASTI 8 - 13]

8. Definície

Na účely Častí 9 - 13 týchto Podmienok používania znamená austrálsky zákon Australian Consumer Law Súpis 2 Zákona o hospodárskej súťaži a spotrebiteľoch z roku 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Nič v týchto Podmienkach používania neplatí tam, kde by to vylučovalo, obmedzovalo alebo upravovalo akékoľvek právo alebo nápravný prostriedok, na ktorý môžete nárok mať podľa austrálskeho zákona Australian Consumer Law, ak takéto právo alebo nápravný prostriedok nemožno zákonne vylúčiť, obmedziť alebo upraviť.

Bez ohľadu na čokoľvek v rozpore s týmito Podmienkami používania, ak nadobudnete tovar (iný ako nadobudnutý za účelom opätovného dodania) a služby od spoločnosti Epson ako spotrebiteľ, vzťahujú sa na ne zákonné záruky podľa austrálskeho zákona Australian Consumer Law, ktoré nie sú vylúčené žiadnymi inými podmienkami týchto Podmienok používania.

Zákonné záruky zahŕňajú (bez obmedzenia) nasledovné:

V prípade, že spoločnosť Epson nedodrží spotrebiteľskú záruku, ktorá sa na vás vzťahuje podľa austrálskeho zákona Australian Consumer Law, máte nárok na nápravu, ako je stanovené v austrálskom zákone Australian Consumer Law. V prípade veľkých porúch služby máte nárok:

V prípade závažných porúch tovaru máte tiež právo zvoliť si vrátenie peňazí alebo výmenu.

Ak porucha tovaru alebo služby nepredstavuje závažnú poruchu, máte právo na odstránenie poruchy v primeranom čase. Ak sa tak nestane, máte nárok na vrátenie peňazí za tovar a na zrušenie zmluvy o poskytovaní služby a vrátenie akejkoľvek nespotrebovanej časti.

Máte tiež nárok na kompenzáciu za akúkoľvek inú odôvodnene predvídateľnú stratu alebo škodu v dôsledku zlyhania tovaru alebo služby.

10. Vylúčenie zodpovednosti a záruky

Časť 3.1 sa na vás nebude vzťahovať. Namiesto toho platí nasledujúca podmienka:

OKREM TOHO, ŽE NIČ V TEJTO ČASTI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEUPRAVUJE ZÁRUKY, RUČENIA, PRÁVA ALEBO OPRAVNÉ PROSTRIEDKY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ PODĽA AUSTRÁLSKÉHO ZÁKONA AUSTRALIAN CONSUMER LAW, spoločnosť Seiko Epson Corporation neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa presnosti alebo úplnosti akéhokoľvek obsahu, materiálov alebo informácií, vrátane softvéru, dokumentov, alebo často kladených otázok na tejto webovej stránke.

11. Nadobudnutie produktu na základe spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvy pre malé podniky

Ak:
1. ste jednotlivec a používate stránku úplne alebo prevažne na osobné, domáce alebo úžitkové použitie alebo spotrebu, alebo
2. tieto Podmienky používania predstavujú zmluvu o malom podnikaní (ako je tento pojem z času na čas definovaný v austrálskom zákone Australian Consumer Law),
potom sa na vás vzťahujú Časti 12 až 13.

12. Informácie o stránke a materiály

Časť 3.2 sa na vás nebude vzťahovať. Namiesto toho platí nasledujúca podmienka:

Podľa časti 9 spoločnosť Seiko Epson Corporation v žiadnom prípade neprevezme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby informácií, ktoré sú na tejto webovej stránke, a spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne straty, škody, záväzky, penále, pokuty, poplatky, výdavky, platby alebo náklady akejkoľvek povahy alebo druhu, ktoré utrpíte v dôsledku používania tejto webovej stránky, s výnimkou prípadov spôsobených chybou, podvodom, nedbanlivosťou alebo úmyselným pochybením spoločnosti Epson alebo jej zamestnancov, úradníkov, dodávateľov alebo zástupcu. Všetky materiály a informácie na tejto webovej stránke sa môžu zmeniť bez upozornenia.

13. Zakázané správanie

Časť 4.1 sa na vás nebude vzťahovať. Namiesto toho platí nasledujúca podmienka:

V súvislosti s používaním tejto webovej stránky nesmiete vykonávať žiadne z nasledujúcich:

 1. správanie, ktoré môže spôsobiť nevýhodu alebo škodu tretej strane alebo spoločnosti Seiko Epson Corporation,
 2. správanie, ktoré porušuje alebo môže porušovať platné zákony a nariadenia alebo predpisy,
 3. predávať, licencovať, distribuovať alebo zverejňovať produkty, ktoré sú vyrobené alebo vyprodukované v súlade s procesom zverejneným na tejto webovej stránke alebo ktoré akýmkoľvek iným spôsobom porušujú práva duševného vlastníctva spoločnosti Seiko Epson Corporation, bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Posledná aktualizácia: 2024