Podmienky používania

Túto stránku spravuje a riadi spoločnosť Seiko Epson Corporation. Na používanie webovej stránky sa vzťahujú ďalej uvedené podmienky. Pred pokračovaním si pozorne podmienky prečítajte a uistite sa, či im rozumiete.

Informácie o autorských právach

Autorské práva k materiálom uvedeným na tejto webovej stránke patria spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo ďalším subjektom. Žiadny z tu uvedených materiálov nesmie byť kopírovaný, upravovaný, rozširovaný, uverejňovaný, preberaný, odovzdávaný, pridávaný ani prenášaný (vcelku ani po častiach) v žiadne podobe ani nijakým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo vlastníka autorských práv.

Ochranné známky

Ochranné známky, servisné známky a všetky logá používané a zobrazované na tejto webovej stránke sú registrované ochranné známky alebo neregistrované ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo iných subjektov.
Názov „Seiko Epson Corporation“ a logo Epson nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation žiadnym spôsobom použité, okrem iného na reklamu týkajúcu sa rozširovania materiálov z tejto webovej stránky.

Vyhlásenie o zárukách a obmedzení zodpovednosti

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nedáva záruky žiadneho druhu týkajúce sa presnosti alebo úplnosti žiadneho obsahu, materiálov alebo informácií vrátane softvéru, dokumentov alebo najčastejších otázok, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke.
Spoločnosť Seiko Epson Corporation nepreberá žiadnu zodpovednosť za informačné chyby, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke. Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody ani straty vzniknuté v dôsledku používania informácií alebo materiálov uvedených na tejto webovej stránke. Všetky materiály a informácie sa môžu zmeniť bez oznámenia.

Obsah externých webových stránok, ktoré nepatria spoločnosti Seiko Epson Corporation a sú prepojené z tejto webovej stránky, prípadne odkazujú na túto webovú stránku, je spravovaný výhradne na zodpovednosť príslušných spoločností a nespadá pod kontrolu spoločnosti Seiko Epson Corporation.
Prepojené webové stránky používajte v súlade s podmienkami uverejnenými na príslušných webových stránkach. Spoločnosť nenesie žiadnu zdopovednosť za obsah na prepojených webových stránkach ani za žiadne škody vzniknuté v dôsledku ich používania.

Zakázané konanie

Pri používaní tejto webovej stránky je zakázané nasledujúce konanie.

Odporúčané prehľadávače

Odporúčame používať najnovšiu verziu prehľadávača.

V nastaveniach prehľadávača povoľte používanie technológie JavaScript a hárkov štýlu, aby sa táto webová stránka zobrazovala správne.

Umiestnenie súborov cookie

Táto webová stránka umiestňuje súbor „cookie“ (jedinečný kód, ktorý identifikuje váš počítač našej webovej stránke) do vášho počítača, keď navštívite túto webovú stránku. Tento súbor cookie bude použitý len na vaše nasmerovanie na príslušnú lokálnu jazykovú verziu webovej stránky pri budúcich návštevách a neobsahuje žiadne osobné údaje ani informácie, ktoré by umožňovali vašu osobnú identifikáciu.

Zákony a jurisdikcia

Tu uvedené podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi platnými v Japonsku.
V prípade rozporu medzi vami a spoločnosťou Epson sa musia strany obrátiť na výhradnú jurisdikciu oblastného súdu v Tokiu.

Ochrana osobných údajov・Zhromažďovanie protokolov o prístupe

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, ktorá pomáha analyzovať a vylepšovať túto webovú stránku. Služba Google Analytics využíva súbory „cookie“ na zhromažďovanie štandardných informácií internetového protokolu a informácie o správaná návštevníka v anonymnej forme. Ak nesúhlasíte s využívaním súborov cookie, môžete súbory cookie zablokovať, prípadne nastaviť prehľadávač, aby zobrazoval upozornenie pred prijatím súboru cookie. Ak to urobíte, niektoré časti webovej stránky vám nemusia byť k dispozícii. Protokol o prístupe sa riadi zásadami ochrany súkromia od spoločnosti Google LLC, ktoré by ste si mali pred používaním webovej stránky prečítať.

Google Analytics je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

Súvisiace informácie