Warunki użytkowania

Ta witryna jest administrowana i obsługiwana przez firmę Seiko Epson Corporation. Użytkowanie tej witryny podlega warunkom opisanym poniżej. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności zapoznaj się ze zrozumieniem z warunkami użytkowania.

Informacje o prawach autorskich

Prawa autorskie do wszystkich treści zamieszczonych w tej witrynie należą do firmy Seiko Epson Corporation lub innych podmiotów trzecich. Żadnych materiałów zamieszczonych w tej witrynie nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, publikować, pobierać, przesyłać, ogłaszać ani transmitować, w całości lub w części, w dowolnej formie lub w dowolny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation lub właściciela praw autorskich.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki usług i logo używane i wyświetlane w tej witrynie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation lub podmiotów trzecich.
Nazwy „Seiko Epson Corporation” i logo Epson nie można używać w żaden inny sposób, w tym bez ograniczeń w reklamach powiązanych z dystrybucją materiałów dotyczących tej witryny, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation.

Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Firma Seiko Epson Corporation nie udziela gwarancji żadnego rodzaju dotyczących dokładności ani kompletności zawartości, materiałów lub informacji, w tym oprogramowania, dokumentów lub często zadawanych pytań, umieszczonych w tej witrynie.
W żadnym przypadku firma Seiko Epson Corporation nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne informacje opublikowane w tej witrynie. Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z użycia informacji lub materiałów zamieszczonych w tej witrynie. Wszystkie materiały i informacje z tej witryny mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Zawartość witryn podmiotów trzecich nienależących do firmy Seiko Epson Corporation, do których można znaleźć łącza w tej witrynie lub na których są łącza do tej witryny, są zarządzane przez odpowiednie firmy i nie są obsługiwane przez firmę Seiko Epson Corporation.
Używaj połączonych witryn stosownie do warunków użytkowania opublikowanych w danych witrynach. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość połączonych witryn ani wszelkie szkody wynikające z ich użycia.

Zakazane zachowania

Podczas korzystania z tej witryny zakazane są następujące zachowania.

Zalecane przeglądarki

Zaleca się używanie najnowszej wersji przeglądarki.

Włącz język JavaScript i arkusze stylów w ustawieniach przeglądarki, aby móc poprawnie wyświetlać tę stronę.

Umieszczanie plików cookie

Ta witryna umieszcza pliki „cookie” (unikatowy kod identyfikujący komputer w witrynie) na komputerze podczas odwiedzin tej witryny. Ten plik cookie będzie używany tylko do przekierowywania do odpowiedniej wersji językowej witryny podczas kolejnych odwiedzin i nie zawiera żadnych danych osobowych ani danych umożliwiających identyfikację tożsamości.

Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa japońskiego i są zgodnie z nimi tworzone.
W razie sporu między użytkownikiem a firmą Epson sądem właściwym jest sąd okręgowy Tokio.

Ochrona danych osobowych・Gromadzenie dzienników dostępu

W tej witrynie używane jest oprogramowanie Google Analytics do analizowania i jej usprawniania. Oprogramowanie Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie” do gromadzenia standardowych informacji internetowych i informacji o zachowaniu odwiedzających w sposób anonimowy. Można zablokować pliki cookie lub włączyć w przeglądarce wyświetlanie ostrzeżenia przed odebraniem pliku cookie, aby można było go odrzucić. W takim przypadku części witryny mogą być niedostępne. Dziennik dostępu podlega postanowieniom zasad zachowania poufności firmy Google LLC, które należy przeczytać przed użytkowaniem witryny.

Google Analytics to znak towarowy Google LLC.

Powiązane informacje