Warunki użytkowania

Ta strona internetowa („strona internetowa” lub „Strona”) jest administrowana i utrzymywana przez Seiko Epson Corporation („Epson”). Korzystanie z tej strony internetowej podlega warunkom opisanym poniżej („ Warunki korzystania”). Przed podjęciem jakichkolwiek czynności zapoznaj się ze zrozumieniem z warunkami użytkowania.

PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY W AUSTRALII, DODATKOWO MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE PUNKTY 8-13 NINIEJSZEGO DOKUMENTU. PUNKTY 9 I 11 ZAWIERAJĄ INFORMACJĘ O TYM, KIEDY MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE. PUNKTY 8-13 OKREŚLAJĄ OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA USTAWOWE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. TAM, GDZIE TO OKREŚLONO, INNE WARUNKI NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA PODLEGAJĄ PUNKTOM 8-13.

1.  Informacje o prawach autorskich

Prawa autorskie do materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej należą do Seiko Epson Corporation lub innych stron trzecich. Żadnych materiałów zamieszczonych w tej witrynie nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, publikować, pobierać, przesyłać, ogłaszać ani transmitować, w całości lub w części, w dowolnej formie lub w dowolny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation lub właściciela praw autorskich.

2.  Znaki towarowe

 1. Znaki towarowe, znaki usług i znaki logo, używane i wyświetlane na tej stronie internetowej, są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi Seiko Epson Corporation lub stron trzecich.
 2. Nazwy „Seiko Epson Corporation” i logo Epson nie można używać w żaden inny sposób, w tym bez ograniczeń w reklamach powiązanych z dystrybucją materiałów dotyczących tej witryny, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation.
 3. W celu uzyskania informacji o znakach towarowych, znakach usług i znakach logo, używanych lub wyświetlanych na tej stronie internetowej, należy sprawdzić część „Trademarks”.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Zgodnie z punktem 9 (który może mieć zastosowanie w przypadku korzystania ze strony internetowej w Australii), Seiko Epson Corporation nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, dotyczących dokładności lub kompletności jakiejkolwiek treści, materiałów lub informacji, w tym oprogramowania, dokumentów, lub często zadawanych pytań (FAQ) na tej stronie.
 2. Zgodnie z punktami 9 i/lub 11 (które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania ze strony internetowej w Australii), Seiko Epson Corporation w żadnym wypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w informacjach zawartych na tej stronie internetowej i firma Seiko Epson Corporation nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z informacji lub materiałów znajdujących się na tej stronie. Wszystkie materiały i informacje z tej witryny mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
 3. Zawartość witryn podmiotów trzecich nienależących do firmy Seiko Epson Corporation, do których można znaleźć łącza w tej witrynie lub na których są łącza do tej witryny, są zarządzane przez odpowiednie firmy i nie są obsługiwane przez firmę Seiko Epson Corporation.
  Używaj połączonych witryn stosownie do warunków użytkowania opublikowanych w danych witrynach. Seiko Epson Corporation nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą łącza, ani za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z takich stron.

4.  Zakazane zachowania

 1. Zgodnie z punktem 11 (który może mieć zastosowanie w przypadku korzystania ze strony internetowej w Australii), podczas korzystania z tej strony internetowej, zabronione są następujące zachowania.
  1. Zachowanie, które powoduje niekorzyść lub szkodę dla osoby trzeciej lub Seiko Epson Corporation lub takie, które może spowodować taką niekorzyść lub szkodę.
  2. Zachowanie, które narusza lub może naruszać prawa i przepisy lub rozporządzenia.
  3. Sprzedaż lub dystrybucja materiału wykonanego lub wyprodukowanego zgodnie ze sposobem produkcji lub procesem ogłoszonym albo opublikowanym na tej stronie internetowej, jako swoje produkty podstawowe, bez wcześniejszej, pisemnej zgody Seiko Epson Corporation.

5.  Zalecane przeglądarki

 1. Zaleca się używanie najnowszej wersji przeglądarki.
 2. Włącz język JavaScript i arkusze stylów w ustawieniach przeglądarki, aby móc poprawnie wyświetlać tę stronę.

6.  Obsługa danych osobowych

Dane osobowe klientów uzyskane w wyniku korzystania z tej strony internetowej, będą traktowane w odpowiedni sposób, zgodnie z odrębnie ustaloną przez firmę „Polityką prywatności”.

7.  Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

 1. Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa japońskiego i są zgodnie z nimi tworzone.
  W razie sporu między użytkownikiem a firmą Epson sądem właściwym jest sąd okręgowy Tokio.

[PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY W AUSTRALII, DODATKOWO MAJĄ ZASTOSOWANIE PONIŻSZE PUNKTY 8 DO 13]

8. Definicje

Na potrzeby punktów 9-13 niniejszych Warunków korzystania, Australian Consumer Law oznacza Załącznik 2 do Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. (Cth).

9. Australian Consumer Law

Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie ma zastosowania, jeżeli wyłączałoby, ograniczało lub modyfikowało jakiekolwiek prawo lub środek zaradczy, jaki może przysługiwać na mocy Australian Consumer Law, jeżeli takiego prawa lub środka zaradczego nie można zgodnie z prawem wyłączyć, ograniczyć lub zmodyfikować.

Bez względu na stanowiące inaczej postanowienia niniejszych Warunków korzystania, jeśli użytkownik zakupi towary (inne niż towary nabyte w celu ponownej dostawy) i usługi od firmy Epson jako konsument, będą one objęte ustawowymi gwarancjami zgodnie z Australian Consumer Law, które nie są wyłączane przez żadne inne warunki niniejszego Regulaminu.

Gwarancje ustawowe obejmują (bez ograniczeń) następujące elementy:

W zakresie, w jakim firma Epson nie zastosuje się do gwarancji konsumenckiej obowiązującej użytkownika zgodnie z Australian Consumer Law, użytkownik ma prawo do środków zaradczych określonych w Australian Consumer Law. W przypadku poważnych awarii usługi, użytkownikom przysługuje prawo do:

Użytkownik ma również prawo wybrać zwrot pieniędzy lub wymianę towaru w przypadku poważnych usterek.

Jeżeli usterka towaru lub usługi nie jest poważna, użytkownik ma prawo do usunięcia wady w rozsądnym terminie. Jeśli to nie nastąpi, użytkownikowi przysługuje mu prawo do zwrotu kosztów za towar oraz odstąpienie od umowy o świadczenie usługi i uzyskanie zwrotu kosztów za niewykorzystaną część.

Użytkownik ma również prawo do odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody wynikające z wady towarów lub usług.

10. Zastrzeżenie dotyczące reprezentacji i gwarancji

Punkt 3.1 nie będzie stosowany do użytkownika. Zamiast tego stosuje się następujące postanowienie:

ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO PUNKTU NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA LUB NIE MODYFIKUJE GWARANCJI, ZAPEWNIEŃ LUB ŚRODKÓW ZARADCZYCH, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ZGODNIE Z AUSTRALIAN CONSUMER LAW, firma Seiko Epson Corporation nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności jakichkolwiek treści, materiałów lub informacji, w tym oprogramowania, dokumentów lub często zadawanych pytań (FAQ), znajdujących się na tej stronie internetowej.

11. Uzyskanie Produktu w ramach umowy konsumenckiej lub umowy małej firmy

Jeżeli:
1. jesteś osobą fizyczną i korzystasz ze strony internetowej w całości lub głównie do użytku osobistego, domowego lub dla potrzeb gospodarstwa domowego albo konsumpcji; lub
2. niniejsze Warunki korzystania składają się na umowę małej firmy (zgodnie z definicją tego terminu w Australian Consumer Law),
wówczas do użytkownika będą miały zastosowanie punkty 12-13.

12. Informacje o Stronie i materiały

Paragraf 3.2 nie będzie stosowany do użytkownika. Zamiast tego stosuje się następujące postanowienie:

Zgodnie z punktem 9, firma Seiko Epson Corporation w żadnym wypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w informacjach zawartych na tej stronie internetowej i firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, odpowiedzialność, kary, grzywny, opłaty, wydatki, płatności lub koszty dowolnego rodzaju, poniesione przez użytkownika w wyniku wykorzystania informacji lub materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej, za wyjątkiem kosztów spowodowanych błędem, oszustwem, zaniedbaniem lub umyślnym, niewłaściwym postępowaniem firmy Epson lub jej pracowników, kierowników, wykonawców lub przedstawicieli. Wszystkie materiały i informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

13. Zabronione postępowanie

Punkt 4.1 nie będzie stosowany do użytkownika. Zamiast tego stosuje się następujące postanowienie:

W połączeniu z korzystaniem z tej strony internetowej, użytkownikowi nie wolno wykonywać żadnej z poniższych czynności:

 1. wykonywać działań, które mogą spowodować niekorzyść dla lub wyrządzić szkodę stronie trzeciej lub Seiko Epson Corporation;
 2. wykonywać działań, które mogą naruszają lub mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub rozporządzenia;
 3. sprzedawać, licencjonować, dystrybuować ani ujawniać produktów wytwarzanych zgodnie z procesem opublikowanym na tej stronie internetowej lub produktów, które w jakikolwiek inny sposób naruszają prawa własności intelektualnej firmy Seiko Epson Corporation, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation.

Ostatnia aktualizacja: 2024