Voorwaarden voor gebruik

Deze website ("website" of "Site") wordt beheerd en onderhouden door de Seiko Epson Corporation ("Epson"). Uw gebruik van deze website is onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig en zorg dat u deze begrijpt voordat u verdergaat.

ALS U DE SITE IN AUSTRALIË GEBRUIKT, DAN KUNNEN ARTIKELS 8 -13 AANVULLEND OP U VAN TOEPASSING ZIJN. ARTIKELEN 9 EN 11 OMSCHRIJVEN WANNEER DEZE ARTIKELEN VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN. ARTIKELEN 8-13 OMSCHRIJVEN VERPLICHTE WETTELIJKE BESCHERMINGEN DIE NIET WETTELIJK KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN. WAAR AANGEGEVEN ZIJN ANDERE VOORWAARDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ONDERHEVIG AAN ARTIKELEN 8-13.

1.  Copyrightinformatie

Het copyright voor materiaal geleverd op deze website behoort tot Seiko Epson Corporation of tot andere derden. Geen van de materialen op deze website mag worden gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, geüpload, geplaatst of overgedragen, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation of de houder van het copyright.

2.  Handelsmerken

 1. Handelsmerken, servicemerken en logomerken gebruikt en weergegeven op deze website zijn de gedeponeerde handelsmerken of niet-gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation of derden.
 2. De naam Seiko Epson Corporation en het Epson-logo mogen op geen enkele manier worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advertenties met betrekking tot de distributie van materialen op deze website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation.
 3. Voor handelsmerken, servicemerken en logomerken gebruikt of weergegeven op deze website, ziet u "Trademarks".

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

 1. Onderhevig aan Artikel 9 (dat op u van toepassing kan zijn als u de Site gebruikt in Australië), geeft Seiko Epson Corporation geen enkele soort garanties wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van enig deel van de inhoud, materialen of informatie, inclusief software, documenten of veelgestelde vragen op deze website.
 2. Onderhevig aan Artikel 9 en/of 11 (dat op u van toepassing kan zijn als u de Site gebruikt in Australië), zal de Seiko Epson Corporation in geen geval enige aansprakelijkheid op zich nemen voor enige informatiefouten op deze website en Seiko Epson Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies voor u als gevolg van het gebruik van de informatie of het materiaal op deze website. Alle materialen en informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 3. De inhoud van websites van derden die niet aan Seiko Epson Corporation toebehoren en waarnaar wordt verwezen vanaf deze website of die naar deze website verwijzen, worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van de respectieve bedrijven en vallen niet onder het beheer van Seiko Epson Corporation.
  Gebruik deze websites volgens de gebruiksvoorwaarden die op de respectieve gekoppelde websites zijn gepubliceerd. Seiko Epson Corporation draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gekoppelde websites of enige schade die wordt opgelopen door het gebruik daarvan.

4.  Verboden gedragingen

 1. Onderhevig aan Artikel 11 (dat op u van toepassing kan zijn als u de Site gebruikt in Australië), zal bij het gebruik van de website het volgende gedrag verboden zijn.
  1. Gedrag dat zorgt voor een nadeel of schade aan een derde of aan Seiko Epson Corporation, of dat een dergelijk nadeel of schade kan veroorzaken.
  2. Gedragingen die in strijd zijn of mogelijk in strijd zijn met wetten, regelgeving of verordeningen.
  3. Beheer dat een materiaal verkoopt of distribueert dat gemaakt of vervaardigd is in overeenstemming met een manier of proces dat werd geplaatst of gepubliceerd op deze website als uw primaire producten, zonder de voorafgaande schriftelijke toepassing van Seiko Epson Corporation.

5.  Aanbevolen browsers

 1. De laatste versie van de browser wordt aanbevolen.
 2. Schakel in de instellingen van uw browser JavaScript en stylesheets in om deze website correct te kunnen weergeven.

6.  Verwerking van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie van klanten verkregen via het gebruik van deze site zal op geschikte wijze worden verwerkt in overeenstemming met het "Privacybeleid" afzonderlijk ingesteld door het Bedrijf.

7.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Japanse wet.
  In het geval van een geschil tussen u en Epson, zullen de partijen zich onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de arrondissementsrechtbank Tokio.

[ALS U DE SITE IN AUSTRALIË GEBRUIKT, DAN KUNNEN DE VOLGENDE ARTIKELS 8 TOT 13 AANVULLEND OP U VAN TOEPASSING ZIJN]

8. Definities

Voor het doeleinde van Artikels 9 - 13 van deze Gebruiksvoorwaarden, betekent de Australian Consumer Law Schema 2 van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing wanneer het enig recht of rechtsmiddel dat u kunt hebben onder de Australian Consumer Law zou uitsluiten, beperken of aanpassen, indien een dergelijk recht of rechtsmiddel niet wettig kan worden uitgesloten, beperkt of aangepast.

Niettegenstaande iets in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, als u goederen (anders dan goederen verkregen voor het doel van naleveren) en diensten aanschaft bij Epson als consument, worden deze geleverd met wettelijke garanties onder de Australian Consumer Law die niet worden uitgesloten door enige andere voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.

De wettelijke garanties omvatten (zonder beperking) het volgende:

Voor zover dat Epson niet voldoet aan een consumentengarantie die op u van toepassing is onder de Australian Consumer Law, hebt u recht op de rechtsmiddelen als uiteen gezet in de Australian Consumer Law. Voor grote fouten met de dienst hebt u het recht op:

U hebt tevens recht op het kiezen van een terugbetaling voor grote fouten met goederen.

Als een fout met de goederen of een dienst geen grote fout betreft, hebt u het recht om de fout te laten corrigeren binnen redelijke tijd. Als dit niet wordt gedaan, hebt u het recht op een terugbetaling voor de goederen en op het annuleren van het contract voor de dienst en het verkrijgen van een terugbetaling voor enig ongebruikt gedeelte.

U hebt het recht op compensatie voor enig redelijk te voorzien verlies of schade door een fout in de goederen of dienst.

10. Disclaimer van verklaringen en garanties

Artikel 3.1 is niet op u van toepassing. In plaats daarvan is de volgende voorwaarde van toepassing:

BEHALVE DAT NIETS IN DIT ARTIKEL GARANTIES, RECHTEN OF RECHTSMIDDELEN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE AUSTRALIAN CONSUMER LAW, UITSLUIT, BEPERKT OF AANPAST, geeft Seiko Epson Corporation geen enkele soort garanties wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van enig deel van de inhoud, materialen of informatie, inclusief software, documenten of veelgestelde vragen op deze website.

11. Product aanschaffen onder een Consumentencontract of een Contract voor kleine bedrijven

Als:
1. u een individu bent en u gebruikt de Site geheel of overwegend voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik of consumptie; of
2. deze Gebruiksvoorwaarden een contract van een klein bedrijf betreffen (zoals die term van tijd tot tijd wordt gedefinieerd in de Australian Consumer Law),
dan zijn Artikels 12 - 13 op u van toepassing.

12. Site-informatie en materialen

Artikel 3.2 is niet op u van toepassing. In plaats daarvan is de volgende voorwaarde van toepassing:

Onderhevig aan Artikel 9 zal Seiko Epson Corporation in geen geval enige aansprakelijkheid nemen voor enige informatiefouten op deze website en Seiko Epson Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade, verplichting, straf, boete, heffing, onkosten, betaling of kosten van enige aard of soort die door u wordt/worden geleden als gevolg van het gebruik van de informatie of het materiaal op deze website, behalve voor zover veroorzaakt door vergissing, fraude, nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Epson of zijn werknemers, functionarissen, aannemers of agenten. All het materiaal en informatie op deze website kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

13. Verboden gedrag

Artikel 4.1 is niet op u van toepassing. In plaats daarvan is de volgende voorwaarde van toepassing:

U moet enig van het volgende doen in verband met het gebruik van deze website:

 1. gedrag dat kan zorgen voor een nadeel of schade aan een derde of aan Seiko Epson Corporation;
 2. gedrag dat een schending is of kan zijn van toepasselijke wet- en regelgeving of verordeningen;
 3. verkopen, in licentie geven, distribueren of onthullen van producten die worden gemaakt of geproduceerd overeenkomstig een proces gepubliceerd op deze website of die de intellectuele eigendomsrechten van Seiko Epson Corporation op enige andere manier schenden, zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation.

Laatst bijgewerkt: 2024