Terma penggunaan

Laman web ini ("laman web" atau "Laman") ditadbir dan diselenggara oleh Seiko Epson Corporation ("Epson"). Penggunaan anda ke atas laman web ini adalah tertakluk pada terma yang diterangkan di bawah ("Terma Penggunaan"). Sila baca dengan teliti dan fahamkan terma penggunaan sebelum meneruskan.

JIKA ANDA MENGGUNAKAN LAMAN INI DI AUSTRALIA, BAHAGIAN 8-13 DOKUMEN INI MUNGKIN TERPAKAI KEPADA ANDA SECARA TAMBAHAN. BAHAGIAN 9 DAN 11 MENERANGKAN MASA BAHAGIAN INI MUNGKIN TERPAKAI. SEKSYEN 8-13 MENETAPKAN PERLINDUNGAN BERKANUN MANDATORI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG. SEKIRANYA DINYATAKAN, TERMA LAIN DALAM TERMA PENGGUNAAN INI ADALAH TERTAKLUK PADA SEKSYEN 8-13.

1.  Maklumat Hak Cipta

Hak cipta untuk bahan-bahan yang dibekalkan di laman web ini merupakan milik Seiko Epson Corporation atau pihak ketiga yang lain. Bahan yang terkandung di sini tidak boleh disalin, diubah suai, diedarkan, diterbitkan, dimuat turun, dimuat naik, dikirim atau dihantar sama ada dalam bentuk penuh atau sebahagian daripadanya, dalam sebarang bentuk atau cara, tanpa mendapatkan kebenaran awal secara bertulis daripada Seiko Epson Corporation atau pemilik hak cipta.

2.  Tanda Dagangan

 1. Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan tanda logo yang digunakan dan dipaparkan di laman web ini merupakan tanda dangan berdaftar atau tidak berdaftar bagi Seiko Epson Corporation atau pihak ketiga.
 2. Nama “Seiko Epson Corporation” dan logo Epson tidak boleh digunakan dalam apa jua cara, termasuk tetapi tidak terhad, pengiklanan yang berkaitan dengan pengedaran bahan pada laman web ini tanpa mendapat kebenaran awal secara bertulis daripada Seiko Epson Corporation.
 3. Untuk tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan tanda logo yang digunakan atau dipaparkan di laman web ini, sila lihat "Trademarks".

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Penafian Waranti dan Had Liabiliti

 1. Tertakluk pada Seksyen 9, (yang mungkin terpakai untuk anda jika anda menggunakan Laman ini di Australia), Seiko Epson Corporation tidak memberikan sebarang jenis waranti berkenaan ketepatan atau kesempurnaan mana-mana kandungan, bahan, atau maklumat, termasuk perisian, dokumen, atau Soalan Lazim, di laman web ini.
 2. Tertakluk pada Seksyen 9 dan/atau 11 (yang mungkin terpakai untuk anda jika anda menggunakan Laman ini di Australia), dalam apa jua keadaan sekalipun Seiko Epson Corporation tidak akan menanggung sebarang liabiliti untuk sebarang kesilapan maklumat yang terkandung dalam laman web ini dan Seiko Epson Corporation tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang anda hadapi akibat daripada penggunaan maklumat atau bahan di laman web ini. Semua bahan dan maklumat pada laman web ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.
 3. Kandungan laman web pihak ketiga yang tidak dimiliki oleh Seiko Epson Corporation yang dipaut daripada laman web ini atau dipaut ke laman web ini diurus di bawah tanggungjawab syarikat masing-masing dan bukan di bawah pengurusan Seiko Epson Corporation.
  Sila gunakan laman web yang dipaut mengikut syarat penggunaan yang diterbitkan pada laman web yang dipaut itu. Seiko Epson Corporation tidak bertanggungjawab atas kandungan laman web yang dipautkan atau sebarang kerosakan yang ditanggung melalui penggunaannya.

4.  Kelakuan yang Dilarang

 1. Tertakluk pada Seksyen 11 (yang mungkin terpakai untuk anda jika anda menggunakan Laman ini di Australia), menggunakan laman web ini, kelakuan berikut adalah dilarang.
  1. Kelakuan yang menyebabkan kekurangan atau kerosakan kepada pihak ketiga atau Seiko Epson Corporation, atau yang boleh menyebabkan kekurangan atau kerosakan sedemikian.
  2. Kelakuan yang melanggar atau boleh melanggar undang-undang dan peraturan atau ordinan.
  3. Kelakuan menjual atau mengedar bahan yang dibuat atau dihasilkan menurut cara atau proses yang disiarkan atau diterbitkan di laman web ini sebagai produk utama anda, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Seiko Epson Corporation.

5.  Pelayar yang Disyorkan

 1. Kami mengesyorkan anda supaya menggunakan pelayar versi terkini.
 2. Sila dayakan JavaScript dan helaian gaya dalam tetapan pelayar anda untuk melihat laman web ini dengan betul.

6.  Pengendalian Maklumat Peribadi

Maklumat peribadi pelanggan yang diperoleh melalui penggunaan laman ini hendaklah dikendalikan dengan sewajarnya menurut "Dasar Privasi" yang diwujudkan secara berasingan oleh Syarikat.

7.  Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir

 1. Terma ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Jepun.
  Sekiranya berlaku pertikaian antara anda dan Epson, pihak-pihak yang terlibat hendaklah mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Daerah Tokyo (Ringkasan).

[JIKA ANDA MENGGUNAKAN LAMAN INI DI AUSTRALIA, SEKSYEN 8 HINGGA 13 BERIKUT TERPAKAI KEPADA ANDA SECARA TAMBAHAN]

8. Definisi

Bagi tujuan Seksyen 9 - 13 Terma Penggunaan ini, Australian Consumer Law bermaksud Jadual 2 Akta Persaingan dan Pengguna 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Tiada apa-apa dalam Terma Penggunaan ini terpakai apabila ia akan mengecualikan, menyekat atau mengubah suai apa-apa hak atau remedi yang mungkin anda miliki di bawah Undang-Australian Consumer Law jika hak atau remedi sedemikian tidak boleh dikecualikan, disekat atau diubah suai secara sah.

Walau apa pun yang bertentangan dengan Terma Penggunaan ini, jika anda memperoleh barangan (selain barangan yang diperoleh bagi tujuan bekalan semula) dan perkhidmatan daripada Epson sebagai pelanggan, ia hadir bersama jaminan berkanun di bawah Australian Consumer Law yang tidak dikecualikan oleh mana-mana syarat lain dalam Terma Penggunaan ini.

Jaminan berkanun termasuk (tanpa had) perkara berikut:

Setakat yang Epson gagal mematuhi jaminan pengguna yang terpakai untuk anda di bawah Australian Consumer Law yang anda layak untuk mendapat remedi seperti yang ditetapkan dalam Australian Consumer Law. Bagi kegagalan besar perkhidmatan, anda layak:

Anda juga berhak untuk memilih bayaran balik atau penggantian untuk kegagalan besar barangan.

Jika kegagalan barangan atau perkhidmatan tidak dianggap sebagai kegagalan besar, anda berhak supaya kegagalan itu diperbetulkan dalam masa yang munasabah. Jika perkara ini tidak dilakukan, anda layak mendapat bayaran balik untuk barangan dan membatalkan kontrak untuk perkhidmatan dan memperoleh bayaran balik bagi mana-mana bahagian yang tidak digunakan.

Anda juga berhak untuk diberikan pampasan atas sebarang kerugian atau kerosakan lain yang boleh diramal secara munasabah daripada kegagalan dalam barangan atau perkhidmatan.

10. Penafian Perwakilan dan Waranti

Bahagian 3.1 tidak terpakai untuk anda. Sebaliknya, terma berikut terpakai:

KECUALI BAHAWA TIADA APA-APA DALAM SEKSYEN INI YANG MENGECUALIKAN, MENYEKAT ATAU MENGUBAH SUAI WARANTI, JAMINAN, HAK ATAU REMEDI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN DI BAWAH AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation tidak memberikan sebarang jenis waranti berkenaan ketepatan atau kesempurnaan mana-mana kandungan, bahan, atau maklumat, termasuk perisian, dokumen, atau Soalan Lazim, di laman web ini.

11. Mendapatkan Produk di bawah Kontrak Pengguna atau Perniagaan Kecil

Jika:
1. anda ialah individu dan anda menggunakan Laman ini sepenuhnya atau sebahagian besar untuk kegunaan atau penggunaan peribadi, domestik atau isi rumah; atau
2. Terma Penggunaan ini membentuk kontrak perniagaan kecil (sebagaimana terma tersebut ditakrifkan dalam Australian Consumer Law dari masa ke masa),
maka Seksyen 12 - 13 akan terpakai untuk anda.

12. Maklumat Laman dan Bahan

Bahagian 3.2 tidak terpakai untuk anda. Sebaliknya, terma berikut terpakai:

Tertakluk pada Seksyen 9, dalam apa-apa keadaan sekalipun Seiko Epson Corporation tidak akan menanggung sebarang liabiliti untuk sebarang kesilapan maklumat yang terkandung di laman web ini dan Seiko Epson Corporation tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian, kerosakan, liabiliti, penalti, denda, caj, perbelanjaan, bayaran atau kos apa-apa bentuk atau jenis yang anda alami akibat daripada penggunaan maklumat atau bahan di laman web ini kecuali setakat yang disebabkan oleh kesilapan, penipuan, kecuaian atau salah laku sengaja oleh Epson atau pekerja, pegawai, kontraktor atau ejennya. Semua bahan dan maklumat di laman web ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.

13. Kelakuan Yang Dilarang

Bahagian 4.1 tidak terpakai untuk anda. Sebaliknya, terma berikut terpakai:

Anda mestilah tidak melakukan apa-apa perkara berikut yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini:

 1. kelakuan yang boleh menyebabkan kekurangan atau kerosakan kepada pihak ketiga atau Seiko Epson Corporation;
 2. kelakuan yang melanggar atau mungkin melanggar undang-undang dan peraturan atau ordinan yang berkenaan;
 3. menjual, memberikan lesen, mengedar atau mendedahkan produk yang dibuat atau dihasilkan menurut proses yang diterbitkan di laman web ini atau yang melanggar hak harta intelektual Seiko Epson Corporation dalam apa-apa cara lain, tanpa kebenaran bertulis Seiko Epson Corporation terlebih dahulu.

Terakhir dikemas kini: 2024