Ашиглалтын нөхцөлүүд

Энэхүү вэбсайт ("вэбсайт" буюу "Сайт") вэбсайтыг Seiko Epson Corporation ("Epson") удирдаж, засвар үйлчилгээгээр хангадаг. Та энэхүү вэбсайтыг ашигласнаар доор дурьдсан ("Ашиглалтын нөхцлүүдийн") нөхцөлүүдийг дагах шаардлагатай. Үргэлжлүүлэхийн өмнө ашиглалтын нөхцөлүүдийг анхааралтай уншиж ойлгоно уу.

ХЭРЭВ ТА ЭНЭХҮҮ ВЭБСАЙТЫГ АВСТРАЛИД АШИГЛАЖ БАЙГАА БОЛ ЭНЭ БАРИМТЫН 8-13 ХЭСЭГ ТАНД БАС ХАМААРАЛТАЙ БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙ. 9 БОЛОН 11-Р ХЭСЭГТ ЭДГЭЭР ХЭСГҮҮД ХЭЗЭЭ ҮЙЛЧЛЭХИЙГ ТАЙЛБАРЛАНА. 8-13-Р ХЭСГҮҮДЭД ХУУЛИАС ХАСАХ БОЛОМЖГҮЙ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ХУУЛЬ ЁСНЫ ХАМГААЛАЛТУУДЫГ ТОДОРХОЙЛСОН. ЗААСАН ТОХИОЛДОЛД, ЭНЭХҮҮ АШИГЛАЛТЫН НӨХЦЛИЙН БУСАД НӨХЦӨЛ НЬ 8-13 ХЭСГҮҮДИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.

1.  Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Энэхүү вэбсайтад бэлтгэсэн материалын оюуны өмч нь Seiko Epson Corporation буюу бусад гуравдагч этгээдийн өмч болно. Энд байгаа материалуудыг Seiko Epson Corporation болон зохиогчийн эрх эзэмшигчийн урьдчилсан бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр ямар нэг хэлбэрээр бүхлээр нь болон хэсэгчлэн хуулах, өөрчлөх, түгээх, нийтлэх, татаж авах, байршуулах, нийтлэх, дамжуулах боломжгүй.

2.  Худалдааны тэмдэг

 1. Энэхүү вэбсайтад тавьсан худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг болон лого тэмдгүүд нь Seiko Epson Corporation эсвэл гуравдагч этгээдийн бүртгэлтэй буюу бүртэлгүй худалдааны тэмдгүүд болно.
 2. Seiko Epson Corporation болон Epson логог Seiko Epson Corporation-ы урьдчилсан бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр энэ вэбсайт дээрх материалуудыг түгээхтэй холбоотой сурталчилгаанд ямар нэг хэлбэрээр ашиглаж болохгүй.
 3. Энэхүү вэбсайт дээрх үйлчилгээний тэмдэг болон лого тэмдэг зэрэг худалдааны тэмдэгтүүдийн хувьд, “Trademarks” хэсгээс үзнэ үү.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Баталгаат хугацаа ба үүрэг хариуцлагын хязгаарлалт

 1. 9-р хэсэгт заасны дагуу, (хэрэв та сайтыг Австралид ашигласан тохиолдолд танд хамааралтай байж магадгүй), Seiko Epson Corporation нь энэхүү вэбсайт дээрх аливаа контент, материал, эсвэл програм хангамж, баримт, түгээмэл асуулт хариулт зэрэг мэдээллийн үнэн зөв байдаг, бүрэн бүтэн байдлын талаар ямар ч төрлийн баталгаа гаргаагүй болно.
 2. 9 ба/буюу 11-р хэсэгт заасны дагуу, (хэрэв та сайтыг Австралид ашигласан тохиолдолд танд хамааралтай байж магадгүй), Seiko Epson Corporation нь ямар ч тохиолдолд энэхүү вэбсайт дээрх аливаа мэдээллийн алдаатай байдалд ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй ба Seiko Epson Corporation нь энэхүү вэбсайт дээрх мэдээллийг ашигласнаас үүдэн танд учирсан аливаа хохирол, алдагдалд хариуцлага хүлээхгүй. Энэ вэбсайт дээрх бүх материал болон мэдээллийг мэдэгдэхгүйгээр өөрчилж болно.
 3. Энэ вэбсайттай холбоотой болон энэ вэбсайтаас холбоосоор авсан Seiko Epson Corporation-д үл хамаарах гуравдагч талын вэбсайтуудын агуулгыг холбогдох компаниудын хариуцлагаар зохицуулах ба Seiko Epson Corporation зохицуулахгүй.
  Тус тусын холбосон вэбсайтуудад нийтлэгдсэн ашиглалтын нөхцөлүүдийн дагуу холбосон вэбсайтуудыг ашиглана уу. Seiko Epson Corporation нь холбосон вэбсайтын агуулга буюу түүнийг ашигласнаас үүдсэн аливаа хохиролд ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй.

4.  Хориотой үйл ажиллагаа

 1. 11-р хэсэгт заасны дагуу (хэрэв та сайтыг Австралид ашигласан тохиолдолд танд хамааралтай байж магадгүй), энэхүү вэбсайтыг ашиглах үед дараах үйлдлүүдийг хориглоно.
  1. Seiko Epson Corporation буюу гуравдагч этгээдэд сул тал буюу хохирол учруулах эсвэл тийм сул тал буюу хохирол учруулж болзошгүй үйлдэл.
  2. Хууль, дүрэм, журам зөрчсөн эсвэл зөрчиж болзошгүй үйл ажиллагаа.
  3. Seiko Epson Corporation-с бичгээр авсан зөвшөөрөлгүйгээр энэ вебсайтад үндсэн бүтээгдэхүүн болгон нийтэлсэн арга юмуу явцын дагуу үйлдэж боловсруулсан материалыг борлуулах юмуу түгээх үйлдэл.

5.  Санал болгох вэб хөтчүүд

 1. Бид вэб хөтчийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг ашиглахыг зөвлөж байна.
 2. Вэб хөтчийн тохиргооноос JavaScript болон загварын хуудсыг идэвхэжүүлж энэ вэбсайтыг зөвөөр харна уу.

6.  Хувийн мэдээллийн зохицуулалт

Сайтыг ашиглахад авсан хэрэглэгчдийн хувийн мэдээлэл нь компанийн тусгайлан тогтоосон "Нууцлалын бодлого"-н дагуу зохицуулагддаг.

7.  Зохицуулах хууль ба эрх зүй

 1. Энд байгаа нөхцөлүүдийг Японы хуулиар зохицуулж, тайлбарлана.
  Та болон Epson-ы хооронд үүссэн маргаанаар талууд Токиогийн Дүүргийн (Товчлол) Шүүхийн тусгай шүүхэд хандах ёстой.

[ХЭРЭВ ТА ЭНЭХҮҮ ВЭБСАЙТЫГ АВСТРАЛИД АШИГЛАЖ БАЙГАА БОЛ ДАРААХ 8-ӨӨС 13 ХҮРТЭЛХ ХЭСЭГ ТАНД МӨН НЭМЭЛТЭЭР ХАМААРАЛТАЙ БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙ]

8. Тодорхойлолтууд

Энэхүү ашиглалтын нөхцлийн 9 - 13 хэсгүүдийн хувьд Australian Consumer Law гэдэг нь Өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн тогтоол 2010 (Cth)-ын Хавсралт 2-г хэлнэ.

9. Australian Consumer Law

Хэрэв хуулийн дагуу хасах, хязгаарлах, өөрчлөх боломжгүй бол Australian Consumer Law-н дагуу таны эдлэх буюу хамгаалуулах эрхийг хасах, хягаарлах, өөрчлөх тухай эдгээр Ашиглалтын нөхцөлийн ямар ч заалт хэрэгжихгүй.

Эдгээр ашиглалын нөхцөлд ямар ч эсрэг заалт байсан, хэрэв та Epson-оос хэрэглэгчийн хувиар бараа (нөөцлөх зорилгоор авсанаас бусад бараа), үйлчилгээ авсан бол Australian Consumer Law-н дагуу Ашиглалтын нөхцөлийн ямар ч заалтаар хасагдахгүй хууль ёсны баталгаатай ирнэ.

Хууль ёсны баталгаанд (хазгаарлалтгүйгээр) дараах зүйлс багтана:

Epson нь Australian Consumer Law-н дагуу хэрэглэгчийн баталгааг хангаж чадаагүй тохиолдолд, та Australian Consumer Law-д заасны дагуу хамгаалуулах арга хэмжээг авах эрхтэй. Үйлчилгээнд ноцтой доголдол гарсан үед та дараах эрхийг эдлэнэ:

Мөн та бараанд ноцтой доголдол гарсан бол буцаан олголт авах эсвэл солиулж авах эрхтэй.

Хэрэв бараа буюу үйлчилгээнд гарсан доголдол нь ноцтой биш бол, та доголдлыг зохистой хугацаанд залруулж авах эрхтэй. Хэрэв залруулж аваагүй бол, барааны буцаан олголт авах, үйлчилгээний гэрээг цуцлаж ашиглаагүй хэсэгтээ буцаан олголт авах эрхтэй.

Мөн та бараа үйлчилгээний доголдлоос үүдсэн аливаа бусад зохих хэмжээнд урьчдилан таамаглах боломжтой алдагдал, хохиролоо барагдуулах эрхтэй.

10. Төлөөлөх эрх болон баталгаат хугацаанаа татгалзах

3.1-р хэсэг нь танд хамаарахгүй. Оронд нь дараах нөхцлүүд хэрэгжинэ:

AUSTRALIAN CONSUMER LAW-Н ДАГУУ ХАСАХ БОЛОМЖГҮЙ БАТАЛГААТ ХУГАЦАА, БАТАЛГАА, ЭРХ БУЮУ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЭНЭ ХЭСГИЙН АЛЬ Ч ЗААЛТ ХАСАХ, ХЯЗГААРЛАХ, ӨӨРЧЛӨХ БОЛОМЖГҮЙ, Seiko Epson Corporation нь энэхүү вэбсайт дээрх аливаа контент, материал, эсвэл програм хангамж, баримт, түгээмэл асуулт хариулт зэрэг мэдээллийн үнэн зөв байдаг, бүрэн бүтэн байдлын талаар ямар ч төрлийн баталгаа гаргаагүй болно.

11. Хэрэглэгчийн эсвэл жижиг бизнесийн гэрээгээр бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах

Хэрэв:
1. та хувь хүн бөгөөд Сайтыг үргэлж буюу ихэнхдээ хувийн, дотоодын эсвэл гэр бүлийн хэрэгцээнд ашигладаг; эсхүл
2. эдгээр ашиглалтын нөхцөл нь жижиг бизнесийн гэрээг (энэ нэр томъёо нь Australian Consumer Law-д үе үе тодорхойлогдсон байдаг учраас) бүрдүүлдэг бол,
12 - 13 хэсгүүд нь танд хамааралтай.

12. Сайтын мэдээлэл олон материалууд

3.2-р хэсэг нь танд хамаарахгүй. Оронд нь дараах нөхцлүүд хэрэгжинэ:

9-р хэсэгт заасны дагуу, Seiko Epson Corporation нь ямар ч тохиолдолд энэхүү вэбсайтад агуулагдсан аливаа мэдээллийн алдаанд ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй ба Epson буюу түүний ажилчид, албаны хүмүүс, гэрээт ажилчид эсвэл зуучлагч нарын алдаа, залилан, үл хайхралт, санаатай буруу үйлдлээс үүдсэнээс бусад тохиолдолд Seiko Epson Corporation нь энэхүү вэбсайт дээрх мэдээлэл буюу материалыг ашигласнаас үүдэлтэй танд учирсан аливаа ямар ч төрөл зүйлийн алдагдал, гэтмэл, хариуцлага, шийтгэл, торгууль, хураамж, зардал, төлбөр, өртөгт хариуцлага хүлээхгүй. Энэхүү вэбсайт дээрх бүх материал болон мэдээллүүд нь мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөх боломжгүй.

13. Хориглох үйлдлүүд

4.1-р хэсэг нь танд хамаарахгүй. Оронд нь дараах нөхцлүүд хэрэгжинэ:

Та энэхүү вэбсайтыг ашиглахтай холбоотой дараахийг хийх хориотой:

 1. Seiko Epson Corporation буюу гуравдагч этгээдэд сул тал эсвэл хохирол учруулж болзошгүй үйлдэл;
 2. зохих хууль, дүрэм, журмыг зөрчсөн эсвэл зөрчиж болзошгүй үйлдэл;
 3. энэхүү вэбсайт дээр нийтэлсэн процессын дагуу хйисэн буюу үйлдвэрлэсэн эсвэл ямар нэг байдлаар Seiko Epson Corporation-ий оюуны өмчид Seiko Epson Corporation-аас урьдчилан зөвшөөрөл авалгүйгээр халдсан бүтээгдхүүнүүдийг худалдах, лиценцлэх, түгээх буюу задруулах.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2024