Услови за користење

Со оваа веб-страница („веб-страница“ или „Страница“) управува и ја одржува Seiko Epson Corporation („Epson“). Вашето користење на оваа веб-страница е предмет на условите опишани подолу („Услови за користење“). Внимателно прочитајте ги и разберете ги условите за користење пред да продолжите.

АКО ЈА КОРИСТИТЕ СТРАНИЦАТА ВО АВСТРАЛИЈА, ДЕЛОВИТЕ 8-13 ОД ОВОЈ ДОКУМЕНТ МОЖЕ ДОПОЛНИТЕЛНО ДА ВАЖАТ ЗА ВАС. ВО ДЕЛОВИТЕ 9 И 11 Е ОПИШАНО КОГА МОЖЕ ДА ВАЖАТ ОВИЕ ДЕЛОВИ. ДЕЛОВИТЕ 8-13 УТВРДУВААТ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ СТАТУТАРНИ ЗАШТИТИ КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ИСКЛУЧАТ СПОРЕД ЗАКОНОТ. ТАМУ КАДЕ ШТО Е ИНДИЦИРАНО, ДРУГИТЕ УСЛОВИ ВО ОВИЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ СЕ ПРЕДМЕТ НА ДЕЛОВИТЕ 8-13.

1.  Информации за авторските права

Авторските права за материјалите доставени на оваа веб-страница ѝ припаѓаат на Seiko Epson Corporation или на други трети страни. Материјалите содржани овде не смеат да се копираат, модификуваат, дистрибуираат, објавуваат, преземаат, прикачуваат, испраќаат или пренесуваат, без разлика дали во целост или делумно, во било која форма или на било кој начин, без претходна писмена согласност од Seiko Epson Corporation или сопственикот на авторските права.

2.  Трговски марки

 1. Трговските марки, услужните марки и лого-ознаките кои се користат и се прикажуваат на оваа веб-страница се регистрирани трговски марки или нерегистрирани трговски марки на Seiko Epson Corporation или на трети страни.
 2. Името „Seiko Epson Corporation“ и логото на Epson не смее да се користат на било кој начин, вклучувајќи без ограничување, рекламирање поврзано со дистрибуција на материјали на овој веб-сајт, без претходна писмена дозвола од Seiko Epson Corporation.
 3. За трговски марки, услужни марки и лого-ознаки што се користат или прикажуваат на оваа веб-страница, видете „Trademarks“.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Откажување на гаранции и ограничување на одговорноста

 1. Освен како што е наведено во Дел 9, (кој може да важи за вас ако ја користите Страницата во Австралија), Seiko Epson Corporation не дава никакви гаранции во врска со точноста или целосноста на која било содржина, материјали или информации, вклучувајќи го и софтверот, документите или ЧПП, на оваа веб-страница.
 2. Освен како што е наведено во Дел 9 и/или 11 (кои може да важат за вас ако ја користите Страницата во Австралија), во ниту еден случај Seiko Epson Corporation нема да преземе каква било одговорност за грешки во информациите содржани на оваа веб-страница и Seiko Epson Corporation нема да биде одговорна за какви било штети или загуби за вас како резултат на користењето на информациите или материјалите на оваа веб-страница. Сите материјали и информации на овој веб-сајт подлежат на промена без известување.
 3. Содржината на веб-сајтови на трети страни кои не припаѓаат на Seiko Epson Corporation поврзани од овој веб-сајт или кои поврзуваат со овој веб-сајт се управувани под одговорност на соодветните компании и не се под раководството на Seiko Epson Corporation.
  Ве молиме користете ги поврзаните веб-сајтови во согласност со условите на користење објавени на соодветните веб-сајтови. Seiko Epson Corporation не сноси никаква одговорност за содржината на поврзаните веб-страници или за какви било штети предизвикани од нивната употреба.

4.  Забранети дејствија

 1. Освен како што е наведено во Дел 11 (кој може да важи за вас ако ја користите Страницата во Австралија), при користењето на оваа веб-страница, следниве однесувања ќе бидат забранети.
  1. Однесување кое предизвикува загуба или штета на трета страна или на Seiko Epson Corporation, или кое може да предизвика таква загуба или штета.
  2. Дејствие кое ги крши или би можело да ги прекрши законите и прописите или регулативите.
  3. Однесување кое продава или дистрибуира материјал кој е направен или произведен во согласност со начин или процес ставен или објавен на оваа веб-страница како ваши основни производи, без претходна писмена дозвола од Seiko Epson Corporation.

5.  Препорачани пребарувачи

 1. Препорачуваме да користите последна верзија од пребарувачот.
 2. Овозможете JavaScript и стилски листови во поставките на вашиот пребарувач за правилно да го гледате овој веб-сајт.

6.  Ракување со личните информации

Со личните информации на клиентите добиени преку употребата на оваа страница ќе се ракува соодветно во согласност со „Политиката за приватност“ која Компанијата ја утврдила одделно.

7.  Важечки закон и надлежност

 1. Условите од овој документ ќе се регулираат и толкуваат во согласност со законите на Јапонија.
  Во случај на спор помеѓу вас и Epson, страните ќе бидат под исклучива надлежност на Окружниот суд во Токио.

[АКО ЈА КОРИСТИТЕ СТРАНИЦАТА ВО АВСТРАЛИЈА, СЛЕДНИВЕ ДЕЛОВИ ОД 8 ДО 13 ДОПОЛНИТЕЛНО ВАЖАТ ЗА ВАС]

8. Дефиниции

За целите на Деловите 9 - 13 од овие Услови за користење, под Australian Consumer Law се подразбира Распоред 2 од Законот за конкуренција и потрошувачи од 2010 година (Cth).

9. Australian Consumer Law

Ништо во овие Услови за користење не важи кога тоа би го исклучило, ограничило или изменило кое било право или правен лек што можеби го имате според Australian Consumer Law, ако таквото право или правен лек не може законски да се исклучи, ограничи или измени.

Без оглед на нешто што е спротивно во овие Услови за користење, ако стекнете добра (освен добра стекнати со цел повторно снабдување) и услуги од Epson како потрошувач, тие доаѓаат со статутарни гаранции според Australian Consumer Law кои не се исклучени од кои било други услови од овие Услови за користење.

Статутарните гаранции го вклучуваат (без ограничување) следново:

До таа мера до која Epson нема да се придржува до гаранцијата за потрошувачи која важи за вас според Australian Consumer Law, имате право на правните лекови како што е утврдено во Australian Consumer Law. За поголеми пропусти во услугата, имате право:

Исто така, имате право да изберете поврат на средствата или замена за поголеми пропусти во добрата.

Ако пропустот во добрата или услугата не значи поголем пропуст, имате право да го исправите пропустот во разумен рок. Ако ова не го направите, имате право на поврат на средствата за добрата и да го откажете договорот за услугата, како и да добиете поврат на средствата за кој било неискористен дел.

Исто така, имате право на компензација за која било друга разумно предвидлива загуба или штета од пропуст во добрата или услугата.

10. Оградување од застапување и гаранции

Делот 3.1 нема да важи за вас. Наместо тоа, важи следниов услов:

ОСВЕН АКО НИШТО ВО ОВОЈ ДЕЛ НЕ ГИ ИСКЛУЧУВА, ОГРАНИЧУВА ИЛИ ИЗМЕНУВА ГАРАНЦИИТЕ, ОВЛАСТУВАЊАТА, ПРАВАТА ИЛИ ПРАВНИТЕ ЛЕКОВИ КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ИСКЛУЧАТ СПОРЕД AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation не дава никакви гаранции во врска со точноста или целосноста на која било содржина, материјали или информации, вклучувајќи го и софтверот, документите или ЧПП, на оваа веб-страница.

11. Стекнување производ според договор за потрошувачи или мал бизнис

Ако:
1. сте поединец и ја користите Страницата потполно или претежно за лична, домашна или семејна употреба или потрошувачка; или
2. овие Услови за користење претставуваат договор за мал бизнис (како што тој термин одвреме-навреме се дефинира во Australian Consumer Law),
тогаш Деловите 12 - 13 ќе важат за вас.

12. Информации и материјали за Страницата

Делот 3.2 нема да важи за вас. Наместо тоа, важи следниов услов:

Освен како што е наведено во Дел 9, во ниту еден случај Seiko Epson Corporation нема да преземе каква било одговорност за грешки во информациите содржани на оваа веб-страница и Seiko Epson Corporation нема да биде одговорна за каква било загуба, штета, одговорност, казна, парична казна, наплата, трошок, плаќање или издатоци од каква било природа или вид што сте ги претрпеле како резултат на користењето на информациите или материјалите на оваа веб-страница, освен до таа мера предизвикана од грешка, измама, небрежност или намерно недолично однесување на Epson или неговите вработени, службеници, изведувачи или застапници. Сите материјали и информации на оваа веб-страница се предмет на промена без претходна најава.

13. Забрането однесување

Делот 4.1 нема да важи за вас. Наместо тоа, важи следниов услов:

Не смеете да правите ништо од следново во врска со користењето на оваа веб-страница:

 1. однесување кое може да предизвикува загуба или штета на трета страна или на Seiko Epson Corporation;
 2. однесување кое ги прекршува или може да ги прекрши важечките закони и прописи или уредби;
 3. да ги продавате, лиценцирате, дистрибуирате или обелоденувате производите кои се направени или произведени според постапката објавена на оваа веб-страница или кои ги повредуваат правата на интелектуална сопственост на Seiko Epson Corporation на каков било друг начин, без претходна писмена дозвола од Seiko Epson Corporation.

Последно ажурирање: 2024 година