Lietošanas noteikumi

Šo tīmekļa vietni (“Vietne”) pārvalda un uztur Seiko Epson Corporation (“Epson”). Uz šīs vietnes lietošanu attiecas tālāk aprakstītie noteikumi (“Lietošanas noteikumi”). Lūdzu, pirms turpināt, rūpīgi izlasiet un izprotiet lietošanas noteikumus.

JA LIETOJAT ŠO TĪMEKĻA VIETNI AUSTRĀLIJĀ, UZ JUMS PAPILDUS ATTIECAS ŠĪ DOKUMENTA 8.-13. SADAĻĀ APRAKSTĪTAIS. 9. UN 11. SADAĻĀ APRAKSTĪTS, KAD ŠĪS DAĻAS VAR TIKT PIEMĒROTAS. 8.-13. SADAĻA IETVER GALVENĀS AR LIKUMU NOTEIKTĀS AIZSARDZĪBAS, KURAS NEVAR IZSLĒGT SASKAŅĀ AR LIKUMU. KUR NORĀDĪTS, CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI ATTIECAS UZ 8.-13. SADAĻU.

1.  Informācija par autortiesībām

Šajā tīmekļa vietnē ietverto materiālu autortiesības pieder Seiko Epson Corporation vai citām trešajām pusēm. Nekādus šeit pieejamos materiālus nekādā veidā nedrīkst pilnībā vai daļēji kopēt, mainīt, izplatīt, publicēt, lejupielādēt, augšupielādēt, izvietot vai pārraidīt bez iepriekšējas rakstiskas „Seiko Epson Corporation” vai autortiesību īpašnieka piekrišanas.

2.  Preču zīmes

 1. Šajā tīmekļa vietnē izmantotās prečzīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi ir Seiko Epson Corporation vai trešo pušu reģistrētas prečzīmes vai nereģistrētas prečzīmes.
 2. Nosaukumu „Seiko Epson Corporation” un Epson logotipu nedrīkst nekādā veidā izmantot, tostarp — bez ierobežojumiem — ar šajā vietnē pieejamo materiālu izplatīšanu saistītai reklamēšanai, bez iepriekšējas rakstiskas „Seiko Epson Corporation” atļaujas.
 3. Informāciju par šajā tīmekļa vietnē izmantotajām vai parādītām prečzīmēm, pakalpojumu zīmēm un logotipiem skatiet sadaļu “Trademarks”.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Garantiju un atbildības ierobežošanas atruna

 1. Saskaņā ar 9. sadaļu (kas var attiekties uz jums, ja lietojat vietni Austrālijā), Seiko Epson Corporation nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē esošā satura, materiālu vai informācijas, tostarp programmatūras, dokumentu vai BUJ, precizitāti vai pilnīgumu.
 2. Saskaņā ar 9. un/vai 11. sadaļu (kas var attiekties uz jums, ja lietojat Vietni Austrālijā), Seiko Epson Corporation nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību par informācijas kļūdām šajā tīmekļa vietnē, un Seiko Epson Corporation nav atbildīgs par nekādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies šajā tīmekļa vietnē esošās informācijas vai materiāla izmantošanas rezultātā. Visi šajā vietnē pieejamie materiāli un informācija var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
 3. Par trešo pušu vietņu saturu, kas nepieder „Seiko Epson Corporation”, uz kuru ir saites šajā vietnē vai no kura ir saites uz šo vietni, atbild attiecīgie uzņēmumi, un tas nav „Seiko Epson Corporation” pārziņā.
  Lūdzu, izmantojiet caur saitēm pieejamās vietnes, ievērojot attiecīgajās vietnēs publicētos lietošanas noteikumus. Seiko Epson Corporation neuzņemas nekādu atbildību par saistīto vietņu saturu vai jebkādiem bojājumiem, kas radušies to izmantošanas rezultātā.

4.  Aizliegta rīcība

 1. Saskaņā ar 11. sadaļu (kas var attiekties uz jums, ja lietojat vietni Austrālijā), izmantojot šo tīmekļa vietni, šādas darbības ir aizliegtas.
  1. Rīcība, kas rada neizdevīgus apstākļus vai kaitējumu trešajai pusei vai Seiko Epson Corporation, vai kas var radīt šādus trūkumus vai bojājumus.
  2. Rīcība, ar kuru tiek pārkāpti tiesību akti vai rīkojumi.
  3. īcība, ar kuru kā jūsu primārie produkti tiek pārdots vai izplatīts materiāls, kas ir izgatavots vai ražots saskaņā ar šajā tīmekļa vietnē norādītu vai publicētu veidu vai procesu, bez iepriekšējas rakstiskas Seiko Epson Corporation atļaujas.

5.  Ieteicamās pārlūkprogrammas

 1. Ieteicams izmantot jaunāko pārlūkprogrammas versiju.
 2. Lūdzu, iespējojiet savas pārlūkprogrammas iestatījumos JavaScript un stilu lapas, lai šī vietne tiktu attēlota pareizi.

6.  Personas informācijas apstrāde

Klientu personas informācija, kas iegūta šīs vietnes izmantošanas rezultātā, tiek apstrādāta atbilstoši “Konfidencialitātes politikai”, ko atsevišķi izstrādājis Uzņēmums.

7.  Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

 1. Šeit ietvertos noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Japānas tiesību aktiem.
  Strīda gadījumā starp jums un uzņēmumu „Epson” pusēm jāvēršas Tokio apgabala tiesā (kopsavilkums).

[JA LIETOJAT ŠO TĪMEKĻA VIETNI AUSTRĀLIJĀ, UZ JUMS PAPILDUS ATTIECAS ŠĪ DOKUMENTA 8.-13. SADAĻĀ APRAKSTĪTAIS.]

8. Definīcijas

Šo lietošanas nosacījumu 9.-13. sadaļas izpratnē Australian Consumer Law nozīmē 2010. gada Konkurences un patērētāju likuma 2. sarakstu (Cth).

9. Australian Consumer Law

Nekas šajos lietošanas nosacījumos neattiecas uz gadījumiem, kad tas izslēgtu, ierobežotu vai mainītu jebkādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekli, kas jums var būt saskaņā ar Australian Consumer Law, ja šādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekli nevar likumīgi izslēgt, ierobežot vai mainīt.

Neatkarīgi no jebkāda pretrunām šajos Lietošanas nosacījumos norādītajam, ja saņemat produktus (izņemot piegādes nolūkos) un pakalpojumus no Epson kā klients, tiem ir likumā noteiktās garantijas saskaņā ar Australian Consumer Law, kuras nav izslēgtas šajos Lietošanas nosacījumos.

Likumā noteiktās garantijas ietver (bez ierobežojumiem) tālāk norādīto.

Ja Epson neievēro likumā noteikto klienta garantiju, kas jums piemērojama saskaņā ar Australian Consumer Law jums ir tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas noteikti Australian Consumer Law. Ja rodas būtiskas pakalpojuma kļūmes, jums ir tiesības:

Jums ir arī tiesības izvēlēties atmaksu vai nomaiņu, ja rodas būtiskas produkta kļūmes.

Ja produktu vai pakalpojuma kļūmes nav būtiskas, jums ir tiesības uz kļūmes novēršanu saprātīgā termiņā. Ja tas netiek paveikts, jums ir tiesības saņemt atmaksu par produktiem, atcelt pakalpojuma līgumu un saņemt atmaksu par jebkuru neizmantoto daļu.

Jums ir arī tiesības saņemt kompensāciju par jebkādiem citiem saprātīgi paredzamiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies produkta vai pakalpojuma kļūmes dēļ.

10. Saistību un garantiju atruna

3.1. sadaļa neattiecas uz jums. Tā vietā attiecas tālāk norādītais.

IZŅEMOT TO, KA NEKAS ŠAJĀ SADAĻĀ NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEMODIFICĒ GARANTIJAS, TIESĪBAS VAI AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS, KURUS NEVAR IZSLĒGT SASKAŅĀ AR AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē esošā satura, materiālu vai informācijas, tostarp programmatūras, dokumentu vai BUJ, precizitāti vai pilnīgumu.

11. Produkta iegāde saskaņā ar patērētāju vai mazā uzņēmuma līgumu

Ja:
1. esat privātpersona un izmantojat Vietni pilnībā vai galvenokārt personiskai vai mājsaimniecības lietošanai vai patēriņam; vai
2. šie Lietošanas nosacījumi veido mazo uzņēmumu līgumu (kā šis termins laiku pa laikam ir definēts Australian Consumer Law),
tad uz jums attiecas 12.-13. sadaļa.

12. Vietnes informācija un materiāli

3.2. sadaļa neattiecas uz jums. Tā vietā attiecas tālāk norādītais.

Saskaņā ar 9. sadaļu Seiko Epson Corporation nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību par informācijas kļūdām šajā tīmekļa vietnē un Seiko Epson Corporation nav atbildīgs par jebkādiem trūkumiem vai zaudējumiem, bojājumiem, atbildību, sodiem, naudas sodiem, maksām, izdevumiem, maksājumiem vai jebkāda veida izmaksām, kas radušies šajā tīmekļa vietnē esošās informācijas vai materiāla izmantošanas rezultātā, izņemot gadījumus, kad to izraisījusi Epson vai tā darbinieku, amatpersonu, darbuzņēmēju vai pārstāvju kļūda, krāpšana, nolaidība vai tīša nepareiza rīcība. Visi šajā tīmekļa vietnē ietvertie materiāli un ietvertā informācija var tikt grozīta bez brīdinājuma.

13. Aizliegta rīcība

4.1. sadaļa neattiecas uz jums. Tā vietā attiecas tālāk norādītais.

Saistībā ar šīs tīmekļa vietnes lietošanu jūs nedrīkstat darīt neko no tālāk minētā.

 1. Nedrīkstat darīt neko, kas var radīt neizdevīgus apstākļus vai kaitējumu trešajai pusei vai Seiko Epson Corporation.
 2. Nedrīkstat darīt neko, kas pārkāpj vai var pārkāpt piemērojamos likumus un noteikumus vai rīkojumus.
 3. Bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstiskas atļaujas nedrīkstat pārdot, licencēt, izplatīt vai izpaust produktus, kas ir izgatavoti vai ražoti saskaņā ar šajā tīmekļa vietnē publicētu procesu vai kas pārkāpj Seiko Epson Corporation intelektuālā īpašuma tiesības jebkurā citā veidā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2024. gadā