Naudojimo sąlygos

Šią svetainę („interneto svetainę“ arba „svetainę“) administruoja ir prižiūri „Seiko Epson Corporation“ („Epson“). Jūsų naudojimuisi šia svetaine taikomos toliau aprašytos teisinės sąlygos („Naudojimo sąlygos“). Prieš tęsdami atidžiai perskaitykite ir supraskite šias sąlygas.

JEI SVETAINE NAUDOJATĖS AUSTRALIJOJE, JUMS GALI BŪTI PAPILDOMAI TAIKOMI ŠIO DOKUMENTO 8-13 SKIRSNIAI. 9 IR 11 SKIRSNIUOSE APRAŠYTA, KADA MINĖTI SKIRSNIAI GALI BŪTI TAIKOMI. 8-13 SKIRSNIUOSE IŠDĖSTYTOS PRIVALOMOSIOS TEISĖS AKTAIS NUSTATYTOS APSAUGOS PRIEMONĖS, KURIŲ PAGAL ĮSTATYMĄ NEGALIMA ATSISAKYTI. JEI NURODYTA, 8-13 SKIRSNIAI TAIKOMI KITOMS ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUOSTATOMS.

1.  Informacija apie autorių teises

Šioje svetainėje pateiktos medžiagos autorių teisės priklauso „Seiko Epson Corporation“ arba kitoms trečiosioms šalims. Jokios čia nurodytos medžiagos (visos ar jos dalies) jokia forma ar būdu negalima kopijuoti, modifikuoti, platinti, publikuoti, atsisiųsti, įkelti, skelbti ar siųsti be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ ar autorių teisių turėtojo pritarimo.

2.  Prekių ženklai

 1. Šioje svetainėje naudojami ir rodomi prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai yra registruotieji arba neregistruotieji „Seiko Epson Corporation“ arba trečiųjų šalių prekių ženklai.
 2. Pavadinimo „Seiko Epson Corporation“ ir „Epson“ negalima naudoti jokiu būdu, įskaitant (be apribojimo) su šiame tinklalapyje esančios medžiagos platinimu susijusiai reklamai, be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ pritarimo.
 3. Daugiau informacijos apie šioje svetainėje naudojamus arba rodomus prekių ženklus, paslaugų ženklus ir logotipus skaitykite skirsnyje „Trademarks“.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Atsakomybės dėl garantijų atsisakymas ir atsakomybės apribojimas

 1. Atsižvelgiant į 9 skirsnio nuostatas (kurios gali būti taikomos jums, jei Svetaine naudojatės Australijoje), „Seiko Epson Corporation“ nesuteikia jokių garantijų dėl šioje svetainėje pateikto turinio, medžiagos ar informacijos, įskaitant programinę įrangą, dokumentus ar DUK, tikslumo ar išsamumo.
 2. Atsižvelgiant į 9 ir (arba) 11 skirsnio nuostatas (kurios gali būti taikomos jums, jei Svetaine naudojatės Australijoje), „Seiko Epson Corporation“ jokiu būdu neprisiima jokios atsakomybės už šioje svetainėje esančias informacijos klaidas, ir „Seiko Epson Corporation“ neatsako už jokią žalą ar nuostolius, patirtus naudojantis šioje svetainėje pateikta informacija ar medžiaga. Visa šio tinklalapio medžiaga ir informacija gali būti pakeista be išankstinio pranešimo.
 3. „Seiko Epson Corporation“ nepriklausančių tinklalapių, į kuriuos šiame tinklalapyje yra nuorodos, turinys ir tinklalapių, kuriuose yra nuorodos į šį tinklalapį, turinys valdomas tinklalapius valdančių ir už juos atsakingų bendrovių ir nėra valdomas „Seiko Epson Corporation“.
  Naudokite nurodytus tinklalapius pagal tuose tinklalapiuose skelbiamas naudojimo sąlygas. „Seiko Epson Corporation“ neprisiima jokios atsakomybės už susietų svetainių turinį ar dėl jų naudojimo patirtą žalą.

4.  Draudžiamas naudojimas

 1. Atsižvelgiant į 11 skirsnio nuostatas (kurios gali būti taikomos jums, jei Svetaine naudojatės Australijoje), naudojantis šia svetaine draudžiami toliau nurodyti veiksmai.
  1. elgesys, dėl kurio trečiajai šaliai arba bendrovei „Seiko Epson Corporation“ padaroma arba gali būti padaryta žala.
  2. Įstatymus, reglamentavimą ar potvarkius pažeidžiantis ar galintis pažeisti naudojimas.
  3. Parduodant arba platinant medžiagą, paskelbiant arba publikuojant ją šioje tinklavietėje kaip savo pradinį produktą be išankstinio „Seiko Epson Corporation“ leidimo.

5.  Rekomenduojamos naršyklės

 1. Rekomenduojame naudoti naujausią naršyklės versiją.
 2. Kad tinklalapis būtų tinkamai rodomas, naršyklės parametruose aktyvinkite „JavaScript“ ir stilių aprašus.

6.  Asmeninės informacijos tvarkymas

Klientų asmeninė informacija, gauta naudojantis šia svetaine, bus tinkamai tvarkoma pagal Bendrovės atskirai nustatytą „Privatumo politiką“.

7.  Galiojantys įstatymai ir jurisdikcija

 1. Šios sutarties sąlygoms galioja ir jos yra aiškinamos pagal Japonijos įstatymus.
  Jei tarp jūsų ir „Epson“ kiltų ginčas, šalys sutinka, kad išskirtinė jurisdikcija priklausys Tokijo rajono teismui.

(JEI SVETAINE NAUDOJATĖS AUSTRALIJOJE, JUMS GALI BŪTI PAPILDOMAI TAIKOMOS ŠIO DOKUMENTO TOLESNI 8-13 SKIRSNIŲ NUOSTATOS)

8. Apibrėžtys

Šių Naudojimo sąlygų 9-13 skirsniuose minimas Australian Consumer Law reiškia 2010 m. Konkurencijos ir vartotojų įstatymo 2 priedą (Cth).

9. Australian Consumer Law

Netaikoma jokia šių Naudojimo sąlygų nuostata, jei ji galėtų panaikinti, apriboti ar pakeisti bet kokią teisę ar teisių gynimo priemonę, kurią galite turėti pagal Australian Consumer Law, jei tokia teisė ar teisių gynimo priemonė negali būti teisėtai panaikinta, apribota ar pakeista.

Nepaisant priešingų šių Naudojimo sąlygų nuostatų, jei iš „Epson“ įsigyjate prekių (išskyrus prekes, įsigytas siekiant jas perparduoti) ir paslaugų kaip vartotojas, pagal Australian Consumer Law joms suteikiamos teisės aktuose numatytos garantijos, kurių jokios kitos šių Naudojimo sąlygų nuostatos nepanaikina.

Teisės aktuose nustatytos garantijos apima (sąrašas neišsamus):

Tiek, kiek „Epson“ nesilaiko teisės aktuose numatytos garantijos, kuri jums taikoma pagal Australian Consumer Law, turite teisę į Australian Consumer Law gynimo priemones. Esant rimtiems paslaugos sutrikimams, jūs turite teisę:

Esant esminiams prekių trūkumams taip pat galite pasirinkti pinigų grąžinimą arba prekių pakeitimą.

Jei prekių ar paslaugų trūkumas nėra esminis, turite teisę reikalauti, kad jis būtų pašalintas per pagrįstą laiką. Priešingu atveju turite teisę reikalauti grąžinti pinigus už prekes, nutraukti paslaugų sutartį ir atgauti pinigus už nepanaudotą paslaugos dalį.

Taip pat turite teisę gauti kompensaciją už bet kokius kitus pagrįstai numatomus nuostolius ar žalą, patirtą dėl prekių ar paslaugų trūkumų.

10. Atsakomybės dėl pareiškimų ir garantijų atsisakymas

3.1 skirsnio nuostatos jums netaikomos. Vietoj to taikoma ši nuostata:

IŠSKYRUS TAI, KAD JOKIA ŠIO SKIRSNIO NUOSTATA NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA IR NEKEIČIA GARANTIJŲ, UŽTIKRINIMŲ, TEISIŲ AR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ, KURIŲ NEGALIMA NETAIKYTI PAGAL AUSTRALIAN CONSUMER LAW, „Seiko Epson Corporation“ nesuteikia jokių garantijų dėl šioje svetainėje pateikto turinio, medžiagos ar informacijos, įskaitant programinę įrangą, dokumentus ar DUK, tikslumo ar išsamumo.

11. Produkto įsigijimas pagal vartotojo arba mažos įmonės sutartį.

Jeigu:
1. jūs esate fizinis asmuo ir naudojatės Svetaine visiškai arba daugiausia asmeniniam, namų ūkio ar buitiniam naudojimui arba vartojimui; arba
2. šios Naudojimo sąlygos yra mažos įmonės sutartis (kaip ši sąvoka kartais apibrėžiama Australian Consumer Law),
tuomet jums bus taikomi 12-13 skirsniai.

12. Informacija apie svetainę ir medžiagą

3.2 skirsnio nuostatos jums netaikomos. Vietoj to taikoma ši nuostata:

Atsižvelgiant į 9 skirsnio nuostatas, „Seiko Epson Corporation“ neprisiima jokios atsakomybės už šioje svetainėje esančias informacijos klaidas ir „Seiko Epson Corporation“ neatsako už jokius nuostolius, žalą, prievoles, nuobaudas, baudas, mokesčius, išlaidas, mokėjimus ar kitas bet kokio pobūdžio ar rūšies išlaidas, kurias patyrėte naudodamiesi šioje svetainėje esančia informacija ar medžiaga, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl „Epson“ ar jos darbuotojų, pareigūnų, paslaugų teikėjų ar atstovų klaidos, sukčiavimo, aplaidumo ar tyčinio nusižengimo. Visa šioje svetainėje pateikiama medžiaga ir informacija gali būti keičiamos neįspėjus.

13. Draudžiama elgsena

4.1 skirsnio nuostatos jums netaikomos. Vietoj to taikoma ši nuostata:

Naudojantis šia svetaine draudžiami toliau nurodyti veiksmai:

 1. elgesys, dėl kurio trečioji šalis arba bendrovė „Seiko Epson Corporation“ gali patirti nuostolių ar žalos;
 2. elgesys, kuris pažeidžia arba gali pažeisti galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus ar potvarkius;
 3. parduoti, licencijuoti, platinti ar atskleisti informaciją apie gaminius, kurie yra pagaminti ar sukurti pagal šioje svetainėje paskelbtą procesą, arba bet kokiais kitais būdais pažeisti „Seiko Epson Corporation“ intelektinės nuosavybės teises, be išankstinio rašytinio „Seiko Epson Corporation“ leidimo.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m.