תנאי שימוש

אתר זה ("האתר") מנוהל ומתוחזק על ידי Seiko Epson Corporation ("Epson"). השימוש שתעשה באתר זה כפוף לתנאים המתוארים להלן ("בתנאי השימוש"). קרא את התנאים בקפידה והבן אותם לפני שתמשיך.

אם תעשה שימוש באתר באוסטרליה, ייתכן שסעיפים 8-13 במסמך זה יחולו עליך. סעיפים 9 ו-11 מתארים מתי הסעיפים הללו עשויים לחול. סעיפים 8-13 קובעים הגנות המעוגנות בתקנון אותן לא ניתן להחריג על פי חוק. במקרים בהם הדבר צוין, תנאים נוספים בתנאי השימוש הללו כפופים לסעיפים 8-13.

1.  מידע על זכויות יוצרים

זכויות היוצרים בחומרים המופיעים באתר זה שייכות ל-Seiko Epson Corporation או לצד שלישי. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, להוציא לאור, להוריד, להעלות, לפרסם או לשדר שום חומר מהחומרים המובאים כאן, כולו או חלקו, בכל צורה שהיא או בכל אופן שהוא, ללא אישור מראש ובכתב מ-Seiko Epson Corporation או מבעלי זכויות היוצרים.

2.  סימנים מסחריים

 1. סימנים מסחריים, סימני שירות וסימני לוגו הנמצאים בשימוש ומופיעים באתר זה הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר לא רשומים של Seiko Epson Corporation או של צד שלישי.
 2. השם Seiko Epson Corporation והלוגו של Epson אסורים לשימוש בכל אופן שהוא, כולל, ללא הגבלה, פרסום הקשור להפצת חומרים באתר זה, ללא אישור מראש בכתב של Seiko Epson Corporation.
 3. לקבלת פרטים אודות סימנים מסחריים, סימני שירות וסימני לוגו הנמצאים בשימוש או מוצגים באתר זה, ראה "Trademarks".

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  כתב ויתור על אחריות והגבלת אחריות

 1. בכפוף לסעיף 9 (שעשוי לחול עליך אם השימוש שלך באתר נעשה מאוסטרליה), Seiko Epson Corporation לא תישא באחריות לכל דיוק או שלמות של תוכן, של חומרים או של מידע כולל תוכנה, מסמכים או שאלות ותשובות המופיעים באתר זה.
 2. בכפוף לסעיף 9 ו/או 11 (שעשויים לחול עליך אם השימוש שלך באתר נעשה מאוסטרליה), באף מקרה Seiko Epson Corporation לא תישא בחבות מכל סוג בגין שגיאות במידע המופיעות באתר זה וכן Seiko Epson Corporation לא תשא בחבות בגין כל נזק או הפסד שייגרמו לך כתוצאה משימוש במידע או בחומרים שבאתר זה. כל המידע והחומרים שבאתר מדריך נתונים לשינויים בלא התראה מוקדמת.
 3. תכנים של אתרים השייכים לצדדים שלישיים ושאינם שייכים לחברת Seiko Epson Corporation ושאליהם יש קישורים מאתר זה או שמאתר זה יש קישורים אליהם, מנוהלים באחריות החברות המתאימות ואינם מנוהלים בידי חברת Seiko Epson Corporation.
  יש להשתמש באתרים המקושרים לאתר זה בהתאם לתנאי השימוש המפורסמים באתרים המקושרים לאתר זה בהתאמה, כל אתר לפי תנאיו. Seiko Epson Corporation תישא באחריות לתוכן של אתרים מקושרים או לכל נזק הנגרם כתוצאה מהשימוש בהם.

4.  התנהגות אסורה

 1. בכפוף לסעיף 11 (שעשוי לחול עליך במקרה של שימוש באתר מאוסטרליה), השימוש באתר כרוך באיסור על ביצוע המעשים הבאים.
  1. מעשה שיגרום לנחיתות או לנזק לצד שלישי או ל-Seiko Epson Corporation, או שעשוי לגרום לנחיתות או לנזק מעין זה.
  2. התנהגות המפרה או היכולה להפר חוקים, תקנות או פקודות.
  3. מכירה או הפצה של חומרים שנוצרו או יוצרו בדרך או בשיטה שפורסמה באתר הזה כמוצרים הראשיים שלך, בלי לקבל אישור בכתב מראש מ-Seiko Epson Corporation.

5.  דפדפנים מומלצים

 1. מומלץ להשתמש בדפדפן בגרסתו העדכנית.
 2. יש להפוך לזמינים בדפדפן את JavaScript וגיליונות סגנונות כדי להציג את האתר כהלכה.

6.  טיפול בפרטים אישיים

הפרטים האישיים של לקוחות, אשר התקבלו באמצעות השימוש באתר זה, יטופלו בהתאם ל"מדיניות הפרטיות" שנקבעה בנפרד על ידי החברה.

7.  המשפט ושטח השיפוט החלים על התנאים

 1. התנאים המפורטים בזה יהיו כפופים למשפט היפני ויש להבינם לאורו.
  במקרה של סכסוך בינך לבין Epson, על הצדדים להישמע אך ורק לשיפוטו של בית המשפט של מחוז טוקיו (שיפוט מהיר).

[אם השימוש באתר הוא מאוסטרליה, סעיפים 8 עד 13 הבאים יחולו עליך בנוסף]

8. הגדרות

למטרת סעיפים 9 - 13 של תנאי השימוש הללו, Australian Consumer Law פירושו מהדורה 2 של חוק התחרות והצרכנות משנת 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

אף דבר האמור בתנאי השימוש הללו לא יחול אם הוא מחריג, מגביל או משנה כל זכות או סעד המגיעים לך בכפוף ל-Australian Consumer Law אם לא ניתן להחריג, להגביל או לשנות זכות או סעד מעין אלה.

מבלי לסתור דבר מתנאי השימוש הללו, אם רכשת טובין (פרט לטובין שנרכשו למטרת אספקה חוזרת) ושירותים מ-Epson כלקוח, הם יסופקו עם אחריות כנדרש בתקנון ובכפוף ל-Australian Consumer Law כל עוד אינם מוחרגים בתנאים אחרים בתנאי השימוש הללו.

האחריות בכפוף לתקנות כולל (ללא הגבלה) את הדברים הבאים:

עד למידה בה Epson תחרוג מהאחריות כלפי הלקוח הישימה עבורך בכפוף ל-Australian Consumer Law, תהיה לך הזכות לסעדים הקבועים ב-Australian Consumer Law. במקרה של כשל מהותי בשירות, תהיה לך הזכות:

כמו כן, תהיה לך הזכות לבחור החזר או תחליף בגין כשלים מהותיים בטובין.

במקרה שבו כשל בטובין או בשירות אינו נחשב כשל מהותי, תהיה לך הזכות לדרוש את תיקון הכשל תוך פרק זמן סביר. אם הדבר לא יתבצע, תהיה לך הזכות לקבל החזר בגין הטובין ולבטל את חוזה השירות, כמו גם לקבל החזר בגין כל חלק שלא נוצל.

בנוסף, תהיה לך הזכות לקבל פיצוי בגין כל הפסד סביר וברור או נזק כתוצאה מכשל בטובין או בשירות.

10. כתב ויתור על התחייבות ואחריות

סעיף 3.1 אינו חל עליך. במקומו, חלים התנאים הבאים:

פרט לעובדה שאף דבר מהאחור בסעיף זה לא יחריג, יגביל או ישנה את האחריות, הערבות, הזכויות או הסעדים שלא ניתן להחריג בכפוף ל-AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation לא תישא באחריות לכל דיוק או שלמות של תוכן, של חומרים או של מידע כולל תוכנה, מסמכים או שאלות ותשובות המופיעים באתר זה.

11. רכישת מוצר בכפוף לחוזה צרכני או חוזה עם עסק קטן

אם:
1. הנך בבחינת אינדיבידואל והשימוש שלך באתר הוא כולו או ברובו לצורך אישי, ביתי או לשימוש במשק בית או למטרה צרכנית; או
2. תנאי השימוש הללו מהווים חוזה עם עסק קטן (כפי שמונח זה מוגדר ב-Australian Consumer Law מעת לעת),
הרי שסעיפים 12-13 חלים עליך.

12. פרטי האתר וחומרים

סעיף 3.2 אינו חל עליך. במקומו, חלים התנאים הבאים:

בכפוף לסעיף 9, באף מקרה Seiko Epson Corporation לא תישא בחבות מכל סוג בגין כל שגיאה במידע המופיע באתר, ו-Seiko Epson Corporation לא תשא בכל חבות בגין הפסד, נזק, חבות, עוון, קנס, חיוב, הוצאה, תשלום או עלות מכל סוג אשר ייגרמו לך כתוצאה מהשימוש במידע או בחומרים שבאתר זה פרט למידה בה הסיבה לכך היא טעות, הונאה, רשלנות או מעשה בזדון מצד Epson או עובדיה, אחראים מטעמה, קבלנים או סוכנים שלה. כל החומרים והמידע באתר זה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

13. מעשה אסור

סעיף 4.1 אינו חל עליך. במקומו, חלים התנאים הבאים:

נאסר עליך לבצע את המעשים הבאים בקשר לשימוש באתר זה:

 1. מעשה שעשוי לגרום לנחיתות או לנזק לצד שלישי או ל-Seiko Epson Corporation;
 2. מעשה המפר או העשוי להפר חוקים ותקנות או צווים ישימים;
 3. מכירה, מתן ברישיון, הפצה או חשיפה של מוצרים הנעשים או מיוצרים בתהליך המפורסם באתר זה או באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני של Seiko Epson Corporation בכל דרך אחרת, מבלי לקבל רשות מראש ובכתב מ-Seiko Epson Corporation.

עדכון אחרון: 2024