Όροι χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα ("Ιστοσελίδα" ή "Ιστότοπος") τελεί υπό τη διαχείριση και συντηρείται από την Seiko Epson Corporation ("Epson"). Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους όρους που περιγράφονται παρακάτω ("Όροι Χρήσης"). Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε τους όρους χρήσης πριν προχωρήσετε.

ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 8-13 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 9 ΚΑΙ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 8-13 ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΌΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ, ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 8-13.

1.  Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα πνευματικά δικαιώματα για το υλικό που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην Seiko Epson Corporation ή σε άλλα τρίτα μέρη. Κανένα από τα υλικά που περιέχονται στην παρούσα δεν μπορεί να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί, να εκδοθεί, να ληφθεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευθεί ή να μεταβιβαστεί, είτε εξ' ολοκλήρου είτε εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Seiko Epson Corporation ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

2.  Εμπορικά σήματα

 1. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα σήματα λογότυπων που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή μη κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation ή τρίτων μερών.
 2. Η επωνυμία «Seiko Epson Corporation» και το λογότυπο της Epson δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της διαφήμισης που σχετίζεται με τη διανομή υλικών σε αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Seiko Epson Corporation.
 3. Για τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ανατρέξτε στην ενότητα "Trademarks".

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Αποποίηση εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης

 1. Με την επιφύλαξη της Ενότητας 9, (η οποία ενδέχεται να ισχύει για εσάς εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο στην Αυστραλία), η Seiko Epson Corporation δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, υλικού ή πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των εγγράφων ή των συχνών ερωτήσεων, σε αυτόν τον ιστότοπο.
 2. Με την επιφύλαξη της Ενότητας 9 ή/και 11 (που ενδέχεται να ισχύει για εσάς εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο στην Αυστραλία), σε καμία περίπτωση η Seiko Epson Corporation δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν σφάλματα πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και η Seiko Epson Corporation δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή απώλειες σε εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών ή του υλικού σε αυτήν την ιστοσελίδα. Όλα τα υλικά και οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
 3. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων που δεν ανήκουν στην Seiko Epson Corporation, οι οποίες δέχονται παραπομπές ή παραπέμπουν σε αυτή την ιστοσελίδα, τελεί υπό διαχείριση και ευθύνη των αντίστοιχων εταιρειών και δεν τελεί υπό τη διαχείριση της Seiko Epson Corporation.
  Χρησιμοποιείτε τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες σύμφωνα με τους όρους χρήσης που είναι δημοσιευμένοι στις αντίστοιχες συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων ή για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση τους.

4.  Απαγορευμένες ενέργειες

 1. Με την επιφύλαξη της Ενότητας 11 (η οποία ενδέχεται να ισχύει για εσάς εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο στην Αυστραλία), κατά τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, απαγορεύονται οι ακόλουθες συμπεριφορές.
  1. Συμπεριφορά που προκαλεί μειονέκτημα ή ζημία σε τρίτους ή στη Seiko Epson Corporation ή που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιο μειονέκτημα ή ζημία.
  2. Ενέργειες που παραβιάζουν ή μπορούν να παραβιάσουν τους νόμους, τους κανονισμούς ή τα διατάγματα.
  3. Ενέργεια πώλησης ή διανομής ως κύριο προϊόν σας οποιουδήποτε υλικού που κατασκευάζεται ή παράγεται σύμφωνα με έναν τρόπο ή μια διαδικασία που δημοσιεύεταιι στον παρόντα ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Seiko Epson Corporation.

5.  Προτεινόμενα προγράμματα περιήγησης στο web

 1. Συνιστούμε τη χρήση των τελευταίων εκδόσεων των προγραμμάτων περιήγησης στο web.
 2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία JavaScript και τα φύλλα στυλ στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να βλέπετε αυτή την ιστοσελίδα σωστά.

6.  Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

Η διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών των πελατών που λαμβάνονται μέσω της χρήσης αυτού του ιστότοπου θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την "Πολιτική απορρήτου" που έχει θεσπίσει ξεχωριστά η Εταιρεία.

7.  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 1. Οι όροι του παρόντος διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας.
  Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα σε εσάς και της Epson, τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Επαρχίας του Τόκιο (Σύνοψη).

[ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 8 ΕΩΣ 13 ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ]

8. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των Ενοτήτων 9 - 13 των παρόντων Όρων Χρήσης, ως Australian Consumer Law ορίζεται το Παράρτημα 2 του Νόμου περί Ανταγωνισμού και Καταναλωτών του 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Τίποτα από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν εφαρμόζεται όταν θα απέκλειε, θα περιόριζε ή θα τροποποιούσε οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο που μπορεί να έχετε σύμφωνα με το Australian Consumer Law, εάν το εν λόγω δικαίωμα ή ένδικο μέσο δεν μπορεί νομίμως να αποκλειστεί, να περιοριστεί ή να τροποποιηθεί.

Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης στους παρόντες Όρους Χρήσης , εάν αποκτήσετε αγαθά (εκτός από τον σκοπό της επαναπρομήθειας) και υπηρεσίες από την Epson ως καταναλωτής, αυτά συνοδεύονται από νόμιμες εγγυήσεις σύμφωνα με το Australian Consumer Law, οι οποίες δεν αποκλείονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι νόμιμες εγγυήσεις περιλαμβάνουν (χωρίς περιορισμό) τα εξής:

Στον βαθμό που η Epson δεν συμμορφώνεται με μια νόμιμη εγγύηση που ισχύει για εσάς σύμφωνα με το Australian Consumer Law, δικαιούστε τα ένδικα μέσα που ορίζονται στον Νόμο περί Καταναλωτών της Αυστραλίας. Για σημαντικές βλάβες της υπηρεσίας, δικαιούστε:

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση για σημαντικές βλάβες στα αγαθά

Εάν μια βλάβη των αγαθών ή μιας υπηρεσίας δεν συνιστά σημαντική βλάβη, δικαιούστε αποκατάσταση της βλάβης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν αυτό δεν γίνει, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για τα αγαθά και ακύρωση της σύμβασης για την υπηρεσία και επιστροφή χρημάτων για κάθε αχρησιμοποίητο μέρος.

Δικαιούστε επίσης αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημία λόγω της βλάβης των αγαθών ή της υπηρεσίας.

10. Αποποίηση ευθύνης και εγγυήσεων

Η Ενότητα 3.1 δεν ισχύει για εσάς. Αντ' αυτού ισχύει ο ακόλουθος όρος:

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ AUSTRALIAN CONSUMER LAW, η Seiko Epson Corporation δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, υλικού ή πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των εγγράφων ή των συχνών ερωτήσεων, σε αυτόν τον ιστότοπο.

11. Απόκτηση προϊόντος στο πλαίσιο Σύμβασης για καταναλωτές ή μικρές επιχειρήσεις

Εάν:
1. είστε ιδιώτης και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για προσωπική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, ή
2. οι παρόντες Όροι Χρήσης συνιστούν σύμβαση μικρής επιχείρησης (όπως ο όρος αυτός ορίζεται εκάστοτε στο Australian Consumer Law),
τότε οι Ενότητες 12 - 13 θα ισχύουν για εσάς.

12. Πληροφορίες και υλικά του ιστότοπου

Η Ενότητα 3.2 δεν ισχύει για εσάς. Αντ' αυτού ισχύει ο ακόλουθος όρος:

Με την επιφύλαξη της Ενότητας 9, σε καμία περίπτωση η Seiko Epson Corporation δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν σφάλματα πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και η Seiko Epson Corporation δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια, ζημία, ευθύνη, ποινή, πρόστιμο, χρέωση, δαπάνη, πληρωμή ή κόστος οποιασδήποτε φύσης ή είδους που υποστήκατε ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών ή του υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο, εκτός εάν προκαλείται από λάθος, απάτη, αμέλεια ή εσκεμμένη ενέργεια δόλου της Epson ή των υπαλλήλων, στελεχών, εργολάβων ή αντιπροσώπων της. Όλα τα υλικά και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

13. Απαγορευμένη συμπεριφορά

Η Ενότητα 4.1 δεν ισχύει για εσάς. Αντ' αυτού ισχύει ο ακόλουθος όρος:

Δεν πρέπει να κάνετε τίποτα από τα ακόλουθα κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου:

 1. συμπεριφορά που ενδέχεται να προκαλέσει μειονέκτημα ή ζημία σε τρίτους ή στη Seiko Epson Corporation,
 2. συμπεριφορά που παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή διατάξεις,
 3. πώληση, αδειοδότηση, διανομή ή γνωστοποίηση προϊόντων που κατασκευάζονται ή παράγονται σύμφωνα με διαδικασία που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Seiko Epson Corporation με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation.

Τελευταία ενημέρωση: 2024