Podmínky použití

Tyto webové stránky ("web" nebo "Stránky") spravuje a udržuje společnost Seiko Epson Corporation ("Epson"). Vaše používání této webové stránky podléhá podmínkám popsaným níže („Podmínky použití“). Než budete pokračovat, pečlivě si přečtěte a pochopte podmínky použití.

POKUD POUŽÍVÁTE STRÁNKY V AUSTRÁLII, MOHOU SE NA VÁS DODATEČNĚ VZTAHOVAT ODDÍLY 9-14 TOHOTO DOKUMENTU. ČÁSTI 10 A 12 POPISUJTE, KDY MOHOU TYTO ČÁSTI PLATIT. ODDÍLY 9-14 STANOVUJTE POVINNÉ ZÁKONNÉ OCHRANY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT PODLE ZÁKONA. KDE JE UVEDENO, JINÉ PODMÍNKY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ PODLÉHAJÍ ODDÍLŮM 9-14.

1. Informace o autorských právech

Autorská práva k materiálům dodávaným na této webové stránce náleží společnosti Seiko Epson Corporation nebo jiným třetím stranám. Žádný z materiálů zde obsažených nelze kopírovat, upravovat, distribuovat, publikovat, stahovat, nahrávat, zveřejňovat nebo přenášet, ať už zcela nebo částečně, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation. nebo vlastník autorských práv.

2. ochranné známky

 1. Ochranné známky, servisní známky a loga používané a zobrazené na této webové stránce jsou registrované ochranné známky nebo neregistrované ochranné známky společnosti Seiko Epson Corporation nebo třetích stran.
 2. Název „Seiko Epson Corporation“ a logo Epson nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation používány žádným způsobem, včetně, bez omezení, reklamy související s distribucí materiálů na této webové stránce.
 3. Ochranné známky, servisní značky a loga, které mohou být použity a zobrazeny na této webové stránce, zahrnují:
  1. EPSON®je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION nebo EXCEED YOUR VISION je ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.
  2. Microsoft®, Okna®, Windows NT®, Windows server®a Windows Vista®jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
  3. Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, App Store a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
  4. Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
  5. AOSS™ je ochranná známka společnosti BUFFALO INC.
  6. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích.
  7. Bluetooth®slovní značka a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Seiko Epson Corporation podléhá licenci.
  8. Youtube®a logo YouTube jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti YouTube, LLC.

Obecné upozornění: Ostatní zde použité názvy produktů slouží pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Epson se zříká jakýchkoli práv na tyto známky.

3. Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

 1. S výhradou části 10 (která se na vás může vztahovat, pokud používáte stránky v Austrálii), společnost Seiko Epson Corporation neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu týkající se přesnosti nebo úplnosti jakéhokoli obsahu, materiálů nebo informací, včetně softwaru, dokumentů, nebo FAQ na tomto webu.
 2. S výhradou části 10 a/nebo 12 (které se na vás mohou vztahovat, pokud používáte stránky v Austrálii), společnost Seiko Epson Corporation v žádném případě nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli informační chyby obsažené na této webové stránce a společnost Seiko Epson Corporation nebude odpovídá za jakékoli škody nebo ztráty, které vám vzniknou v důsledku použití informací nebo materiálů na této webové stránce. Veškeré materiály a informace na této webové stránce se mohou bez upozornění změnit.
 3. Obsah webových stránek třetích stran, které nepatří společnosti Seiko Epson Corporation propojené z této webové stránky nebo odkazující na tuto stránku, je spravován v rámci odpovědnosti příslušných společností a není pod správou společnosti Seiko Epson Corporation.
  Používejte prosím propojené webové stránky v souladu s podmínkami použití zveřejněnými na příslušných propojených webových stránkách. Společnost Seiko Epson Corporation nenese žádnou odpovědnost za obsah propojených webových stránek nebo jakékoli škody vzniklé jejich používáním.

4. Zakázané chování

 1. S výhradou části 12 (která se na vás může vztahovat, pokud používáte stránky v Austrálii), při používání této webové stránky je zakázáno následující chování.
  1. Jednání, které způsobí znevýhodnění nebo poškození třetí straně nebo společnosti Seiko Epson Corporation, nebo které může takovou nevýhodu nebo škodu způsobit.
  2. Chování, které porušuje nebo může porušovat zákony a předpisy nebo nařízení.
  3. Chování, které prodává nebo distribuuje materiál, který je vyroben nebo vyroben v souladu se způsobem nebo procesem zveřejněným nebo zveřejněným na těchto webových stránkách jako vaše primární produkty, bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation.

5. Doporučené prohlížeče

 1. Doporučujeme používat nejnovější verzi prohlížeče.
 2. Pro správné zobrazení této webové stránky povolte JavaScript a šablony stylů v nastavení vašeho prohlížeče.

6. Umístění souborů cookie

Tato webová stránka umístí do vašeho počítače „cookie“ (jedinečný kód, který identifikuje váš počítač vůči naší webové stránce), když navštívíte tuto webovou stránku. Tento soubor cookie bude použit pouze k tomu, aby vás při budoucích návštěvách nasměroval na webovou stránku v příslušném místním jazyce a nezahrnuje žádné osobní nebo individuálně identifikovatelné informace.

7. Rozhodné právo a jurisdikce

 1. Podmínky zde uvedené se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Japonska.
  V případě sporu mezi vámi a Epson se strany podřídí výlučné jurisdikci okresního (souhrnného) soudu Tokyo.

8. Ochrana osobních údajů・Shromažďování protokolu přístupu

 1. Tento web používá Google Analytics k analýze a zlepšování tohoto webu. Google Analytics používá "cookies" ke shromažďování standardních informací internetového protokolu a informací o chování návštěvníků v anonymní podobě. Soubor cookie můžete zablokovat nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby před přijetím souboru cookie vydal varování, aby bylo možné odmítnout přijetí souboru cookie. Pokud tak učiníte, část (části) Stránek se vám může stát nedostupnou. Přístupový protokol podléhá zásadám ochrany osobních údajů Google LLC, které byste si měli přečíst před použitím webové stránky a odkaz je uveden níže.
 2. Google Analytics™je ochranná známka společnosti Google LLC.

Související informace

Podmínky služby Google Analytics
Zásady Soukromí společnosti Google

[POKUD POUŽÍVÁTE STRÁNKY V AUSTRÁLII, PLATÍ NA VÁS NAVÍC NÁSLEDUJÍCÍ ODDÍLY 9 AŽ 14]

9. Definice

Pro účely oddílů 10 – 14 těchto Podmínek použití se australským spotřebitelským zákonem rozumí příloha 2 zákona o hospodářské soutěži a spotřebiteli z roku 2010 (Cth).

10. Australské spotřebitelské právo

Nic v těchto Podmínkách použití neplatí tam, kde by to vylučovalo, omezovalo nebo upravovalo jakékoli právo nebo opravný prostředek, který můžete mít podle australského zákona o ochraně spotřebitele, pokud takové právo nebo opravný prostředek nelze zákonně vyloučit, omezit nebo upravit.

Bez ohledu na cokoli, co je v těchto Podmínkách použití v rozporu, platí, že pokud od Epson získáte zboží (jiné než zboží získané za účelem opětovné dodávky) a služby jako spotřebitel, vztahují se na ně zákonné záruky podle australského spotřebitelského práva, které nejsou vyloučeny žádným další podmínky těchto Podmínek použití.

Zákonné záruky zahrnují (bez omezení) následující:

V rozsahu, v jakém Epson nedodrží spotřebitelskou záruku, která se na vás vztahuje podle australského spotřebitelského zákona, máte nárok na opravné prostředky, jak je stanoveno v australském spotřebitelském právu. V případě závažných poruch služby máte nárok:

Máte také nárok na vrácení peněz nebo výměnu v případě větších poruch zboží.

Pokud závada na zboží nebo službě nepředstavuje závažnou závadu, máte nárok na odstranění závady v přiměřené době. Pokud tak neučiníte, máte nárok na vrácení peněz za zboží a na zrušení smlouvy o službě a na vrácení jakékoli nevyužité části.

Máte také nárok na náhradu jakékoli jiné rozumně předvídatelné ztráty nebo škody způsobené poruchou zboží nebo služby.

11. Zřeknutí se prohlášení a záruk

Část 3.1 se na vás nevztahuje. Místo toho platí následující termín:

S VÝJIMKOU, ŽE NIC V TOMTO ČÁSTI NEVYLUČUJE, OMEZUJE ANI NEUPRAVUJE ZÁRUKY, ZÁRUKY, PRÁVA NEBO NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT PODLE AUSTRÁLSKÉHO ZÁKONA NA SPOTŘEBITELE, společnost Seiko Epson Corporation neposkytuje žádné záruky ohledně obsahu, přesnosti, materiálů jakéhokoli druhu. nebo informace, včetně softwaru, dokumentů nebo často kladených otázek, na této webové stránce.

12. Pořízení produktu na základě spotřebitelské smlouvy nebo smlouvy pro malé podniky

  Li:
 1. jste jednotlivec a používáte stránky zcela nebo převážně pro osobní, domácí nebo domácí použití nebo spotřebu;
 2. nebo tyto Podmínky použití představují smlouvu pro malé podniky (jak je tento termín čas od času definován v australském spotřebitelském zákoně),

pak se na vás budou vztahovat oddíly 13 - 14.

13. Informace o webu a materiály

Část 3.2 se na vás nevztahuje. Místo toho platí následující termín:

S výhradou článku 10 nepřevezme společnost Seiko Epson Corporation v žádném případě žádnou odpovědnost za jakékoli informační chyby obsažené na těchto webových stránkách a společnost Seiko Epson Corporation nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu, poškození, odpovědnost, pokutu, pokutu, výdaj, platbu nebo náklady jakékoli povahy nebo druhu, které utrpíte v důsledku používání informací nebo materiálu na této webové stránce, s výjimkou rozsahu způsobeného chybou, podvodem, nedbalostí nebo úmyslným pochybením společnosti Epson nebo jejích zaměstnanců, úředníků, dodavatelů nebo zástupců. Veškeré materiály a informace na této webové stránce se mohou bez upozornění změnit.

14. Zakázané chování

Část 4.1 se na vás nevztahuje. Místo toho platí následující termín:

V souvislosti s používáním tohoto webu nesmíte provádět žádné z následujících úkonů:

 1. jednání, které může způsobit nevýhodu nebo škodu třetí straně nebo společnosti Seiko Epson Corporation;
 2. chování, které porušuje nebo může porušovat platné zákony a předpisy nebo nařízení;
 3. prodávat, licencovat, distribuovat nebo zveřejňovat produkty, které jsou vyrobeny nebo vyrobeny v souladu s procesem zveřejněným na této webové stránce nebo které jakýmkoli jiným způsobem porušují práva duševního vlastnictví společnosti Seiko Epson Corporation, bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation.

Poslední aktualizace: 2023