Условия за използване

Този уебсайт ("уебсайта" или "сайта") се управлява и поддържа от Seiko Epson Corporation ("Epson"). Използването на уебсайта от Вас е обект на правилата, описани по-долу ("Условия за ползване"). Прочетете внимателно и разберете условията за употреба, преди да продължите.

АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ В АВСТРАЛИЯ, РАЗДЕЛИ 8-13 НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ МОЖЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДА ОТНАСЯТ ЗА ВАС. РАЗДЕЛИ 9 И 11 ОПИСВАТ КОГА МОЖЕ ДА ВАЖАТ ТЕЗИ РАЗДЕЛИ. РАЗДЕЛИ 8-13 ОПРЕДЕЛЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ЗАЩИТИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА. КЪДЕТО Е ПОСОЧЕНО, ДРУГИ УСЛОВИЯ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СА ОБЕКТ НА РАЗДЕЛИ 8-13.

1.  Информация за авторски права

Авторското право върху материали, предоставени на този уебсайт, принадлежат на Seiko Epson Corporation или на други страни. Никои от материалите, съдържащи се тук, не могат да бъдат копирани, променяни, разпространявани, публикувани, изтегляни, предавани, независимо изцяло или частично, под никаква форма и начин без предварителното писмено съгласие на Seiko Epson Corporation или на собственика на правата.

2.  Търговски марки

 1. Търговски марки, марки на услуги и марки на лога, използвани и показани на уебсайта, са регистрирани търговски марки или нерегистрирани търговски марки на Seiko Epson Corporation или трети страни.
 2.  Името "Seiko Epson Corporation" и логото Epson не могат да се използват по никакъв начин, включително, но не само, за рекламиране, свързано с разпространение на материали от този уебсайт без предварителното писмено разрешение на Seiko Epson Corporation.
 3. За търговски марки, марки на услуги и марки на лога, използвани или показани на уеб сайта, вижте “Trademarks”.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Отказ от гаранция и ограничена отговорност

 1. В съответствие с Раздел 9, (който може да се отнася до Вас, ако използвате Сайта в Австралия), Seiko Epson Corporation не дава гаранции от какъвто и да било вид относно точността и пълнотата на съдържанието, материалите или информацията, включително софтуер, документи или въпроси и отговори, на този уебсайт.
 2. В съответствие с Раздел 9 и/или 11, (който може да се отнася до Вас, ако използвате Сайта в Австралия), Seiko Epson Corporation при никакви обстоятелства не носи каквато и да било отговорност за грешки в информацията, съдържаща се на този уебсайт, и Seiko Epson Corporation не носи отговорност за щети или загуби, които сте понесли в резултат от използването на информацията на този уебсайт. Всички материали и информация на този уебсайт подлежат на промяна без известяване.
 3. Съдържанието на уебсайтове на трети страни, които не принадлежат на Seiko Epson Corporation, към които има връзка от този уебсайт или имат връзка към този уебсайт, се управляват на отговорност на съответните компании и не се управляват от Seiko Epson Corporation.
   Използвайте свързаните уебсайтове съгласно условията за използване, публикувани на съответните свързани уебсайтове. Seiko Epson Corporation не носи отговорност за съдържанието на свързани страници или щети, понесени във връзка с тяхната употреба.

4.  Забранено поведение

 1. В съответствие с Раздел 11 (който може да се отнася до Вас, ако използвате Сайта в Австралия), при използване на този уебсайт се забранява поведението по-долу.
  1. Поведение, което води до неизгодно положение или щети за трета страна или Seiko Epson Corporation, или поведение, което може да доведе до такова неизгодно положение или такива щети.
  2. Поведение, което нарушава или може да наруши законите и разпоредбите или нормативните правила.
  3. Поведение, свързано с продажби или дистрибуция на материали, които са направени или произведени в съответствие с начин или процес, обявен или публикуван на този уебсайт като Ваши основни продукти без разрешение от Seiko Epson Corporation.

5.  Препоръчителни браузъри

 1. Препоръчваме използването на най-новите версии на браузърите.
 2. Активирайте JavaScript и стилови листове в настройките на браузъра, за да виждате правилно този уебсайт.

6.  Боравене с лични данни

Личните данни на клиенти, получени чрез използването на този сайт, да се обработват по подходящ начин в съответствие с “Политика за поверителност”, отделно публикувана от Компанията.

7.  Водещо законодателство и юрисдикция

 1. Настоящите условия се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Япония.
   В случай на спор между вас и Epson, страните трябва да се подчинят на изключителната юрисдикция на Окръжен съд Токио (дисциплинарен).

[АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ В АВСТРАЛИЯ, СЛЕДНИТЕ РАЗДЕЛИ ОТ 8 ДО 13 ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС]

8. Определения

За целите на Раздели 9-13 на тези Условия за ползване, Australian Consumer Law означава Приложение 2 от Закона за конкуренцията и защита на потребителите 2010 (Cth).

9. Australian Consumer Law

Нищо в тези Условия за ползване не важи, където би изключило, ограничило, променило Ваше право или средство за защита съгласно Australian Consumer Law, ако такова право или средство за защита не може да се изключва, ограничава или променя.

Независимо от всякакви разпоредби в противоречие на тези Условия за ползване, ако като потребител придобиете стоки (различни от стоки, придобити с цел презареждане) и услуги от Epson, те се предлагат със законови гаранции съгласно Australian Consumer Law, които не могат да се изключат от каквито и да било други правила в тези Условия за ползване.

Законовите гаранции включват следното (без ограничение):

В случай че Epson не спази гаранциите за потребителя, които се отнасят до Вас съгласно Australian Consumer Law, имате право на средства за защита, както е описано в Australian Consumer Law. При сериозни неизправности в услугата, имате право:

Също така имате право да изберете възстановяване на сума или смяна при сериозни неизправности в стоките.

Ако неизправност в стоки или услуги не може да се счита за сериозна, имате право неизправността да бъде отстранена в разумен срок. Ако това не бъде направено, имате право на възстановяване на сума и анулиране на договора за услугите, както и на възстановяване на сума за всяка неизползвана част.

Имате право на компенсация за евентуални други разумно предвидими загуби и щети поради неизправност на стоки или услуги.

10. Отказ от представителства и гаранции

Раздел 3.1 няма да се отнася за Вас. Вместо това важи следното правило:

ОСВЕН ТОВА, ЧЕ НИЩО В ТОЗИ РАЗДЕЛ НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ ПРОМЕНЯ ГАРАНЦИИ, ПРАВА ИЛИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ СЪГЛАСНО AUSTRALIAN CONSUMER LAW, Seiko Epson Corporation не дава гаранции от какъвто и да било вид относно точността и пълнотата на съдържанието, материалите или информацията, включително софтуер, документи или въпроси и отговори, на този уебсайт.

11. Придобиване на продукт по силата на договор с потребител или договор с дребен бизнес

Ако:
1. сте физическо лице или използвате Сайта изцяло или предимно за лични, домашни или домакински цели или за консумация; или
2. тези Условия за ползване представляват договор с дребен бизнес (както този термин е определен в Australian Consumer Law по всяко време),
тогава Раздели 12- 13 ще се отнасят за Вас.

12. Информация за сайта и материали

Раздел 3.2 няма да се отнася за Вас. Вместо това важи следното правило:

Съгласно Раздел 9, при никакви обстоятелства Seiko Epson Corporation не носи каквато и да било отговорност за грешки в информацията на този уебсайт и Seiko Epson Corporation не носи отговорност за загуби, щети, отговорности, санкции, глоби, такси, разноски, разходи, плащания или сметки от каквото и да било естество и вид, които сте понесли в резултат от използване на информацията или материалите на този уебсайт, освен до степента, дължаща се на грешка, измама, небрежност или умишлено неправомерно поведение на Epson или неговите работници, служители, партньори или агенти. Всички материали и цялата информация на този уебсайт подлежат на промяна без предизвестие.

13. Забранено поведение

Раздел 4.1 няма да се отнася за Вас. Вместо това важи следното правило:

Не трябва да вършите никое от нещата по-долу във връзка с използването на този уебсайт:

 1. поведение, което може да доведе до неизгодно положение или щети за трета страна или за Seiko Epson Corporation;
 2. поведение, което нарушава или може да наруши приложимите закони и разпоредби или нормативни уредби;
 3. да продавате, отдавате под лиценз, разпространявате или разкривате продукти, направени или произведени съгласно процес, публикуван на този уебсайт, или които нарушават правата върху интелектуална собственост на Seiko Epson Corporation по какъвто и да било друг начин без писменото разрешение на Seiko Epson Corporation.

Последна актуализация: 2024 г.