Thiết lập cho WF-C579RBAM

Thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập máy in lần đầu hoặc khi thêm máy tính vào máy in đã được thiết lập.

1 Chuẩn bị máy in

Xem sổ hướng dẫn thiết lập trang để biết chi tiết về cách thiết lập phần cứng máy in.

2 Tải về và Kết nối

Một khi đã tải về phần mềm miễn phí cho thiết bị của mình thì bạn có thể bắt đầu kết nối với máy in.

Tải về »

3 Thiết bị khác?

Bạn có thể thêm các máy tính và thiết bị thông minh khác. Truy cập trang web sau http://epson.sn từ thiết bị mới!


Tải về Driver Máy in PCL hoặc PS3(PostScript3)

Truy cập trang web Hỗ trợ Epson sau đây và tải về các driver.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn máy in để xem máy in của bạn có hỗ trợ các ngôn ngữ in PCL hoặc PS3 hay không.

Bạn cũng có thể tải về các sổ hướng dẫn sử dụng từ trang web để có thêm thông tin chi tiết.

http://www.epson.eu/Support (Châu Âu)

http://support.epson.net/ (bên ngoài Châu Âu)