WF-2750 Series

Chào mừng!

Nếu bạn muốn thiết lập sản phẩm lần đầu hoặc thêm máy tính và/hoặc thiết bị thông minh thì chọn nút "Hãy bắt đầu sử dụng" dưới đây. Nếu không, hãy chọn một trong các tùy chọn khác dưới đây.

Hãy bắt đầu sử dụng »

Thiết lập

Nhấp vào đây để kết nối với máy tính hoặc thiết bị thông minh.

Thiết lập »

Phần mềm bổ sung

Chỉ Windows/Mac OS X

Xem »

Hỗ trợ

Hướng dẫn và thông tin hữu ích khác

Hỗ trợ »