Nếu máy in của bạn đã hiển thị trong “Máy in & Máy quét”, hãy chọn máy in đó và nhấp nút [–] để xóa. Thêm driver máy in và driver fax (đối với các mẫu máy in có chức năng fax) theo các hướng dẫn bên dưới.
Nhấp nút[+].
Chọn Thêm Máy in hoặc Máy quét.
Chọn máy in Epson của bạn từ danh sách.
Chọn driver có tên máy in của bạn.
Nhấp Thêm.

Kiểm tra bảng bên dưới để đảm bảo bạn đã chọn đúng driver.
Cách kết nối
Driver máy in
Driver fax
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Mạng
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) hoặc
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = tên sản phẩm. YYYYYY = Địa chỉ MAC 6 số. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = Địa chỉ IP
Lưu ý:
Một khi đã thêm (các) driver, bạn không cần phải thêm lại chúng trừ khi bạn đã đổi cách kết nối hoặc sử dụng sản phẩm khác.
Đảm bảo sản phẩm đã được bật và kết nối thích hợp với máy tính qua kết nối mạng hoặc USB.
Nó có thể mất một ít thời gian để dò tìm driver fax. Hãy đợi cho đến khi driver fax hiển thị trên danh sách và sau đó thêm driver fax qua cùng quy trình.