M1100 Series

Thiết lập

Chuẩn bị máy in

Nhấp ► để vào bước kế tiếp

Bỏ qua

Bạn đã sẵn sàng cho giai đoạn kế tiếp!

Cài đặt phần mềm lên máy tính Windows của bạn và kết nối với máy in.

Tải về »

Chạy tập tin tải về.