EP-M553T Series

Thiết lập

Cài đặt đơn giản với Epson Smart Panel

Cài đặt ứng dụng in Epson vào thiết bị thông minh của bạn.

Bạn có thể chạy ứng dụng ngay khi được cài đặt. Tiến trình cài đặt sẽ bắt đầu ngay.

App Store Google Play

Bạn có thể tải về ứng dụng từ App Store của Apple Inc. hoặc từ Google Play của Google Inc.

Nhấp vào đây nếu tiến trình cài đặt không hoạt động. »