Eger printeriňiz eýýäm “Printers & Scanners” görkezilse, printeriňizi saýlap, we [–] düwmesi basyp pozuň. Aşakdaky instruksiýalara laýyklykda printer we faks draýwerini goşuň (faks funksiýaly modeller üçin).
[+]düwmesine basyň.
Add Printer or Scanner saýlaň.
Sanawdan öz Epson printeriňizi saýlaň.
Printeriňiziň ady bolan draýweri saýlaň.
Add basyň.

Dogry printeri saýlandygyňyzy tassyklamak üçin aşakdaky jetweli barlaň.
Baglanyşyk Usuly
Printer Draýweri
Faks Draýweri
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Tor
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) ýa-da
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = öňümiň ady. YYYYYY = MAC salgy 6 san. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP salgy
Bellik:
Draýwer(leri) goşanyňyzdan soň, baglanyşyk usuly ýa-da ulanylýan öňümi üýtgetmeseňiz olary täzeden goşmaga gerek ýok.
Önümiň çatylandygyny we kompýutere USB ýa-da tor baglanyşygy arkaly talabalaýyk çatylandygyny tassyklaň.
Faks draýwerini tapmak üçin birnäçe wagt gerek bolup biler. Faks draýweri sanawda görkezilýänçä garaşyň, soň şol birmeňzeş prosedura arkaly faks draýwerini goşuň.