Gurnama üçin PX-M680F Series

Printeriňizi ilkinji gezek gurnamak üçin ýa-da eýýäm gurnalan printere kompýuteri goşmak üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň.

1 Printeriňizi Taýýarlaň

Printeriň enjam üpjünçiligini gurnamak hakynda giňişleýin maglumat üçin kagyz gurnama gollanmasyna serediň.

2 Ýükle we Bagla

Enjamyňyz üçin mugt programma üpjünçiligini ýükläniňizden soň, printeriňize baglanyşygy başlap bilersiňiz.

Ýükle »

3 Başga Enjamlar?

Siz başga kompýuterleri we akylly enjamlary goşup bilersiňiz. Täze enjamdan aşakdaky saýta http://epson.sn geçiň!


PCL ýa-da PS3(PostScript3) Printer Draýweri Ýüklemek

Aşakdaky Epson Goldaw websaýtyna geçip draýwerleri ýükläň.

Printeriňiz PCL ýa-da PS3 çap ediş dillerini goldaýandygyny görmek üçin printer resminamalaryna bakyň.

Şeýle-hem siz websaýtdan giňişleýin maglumat üçin gollanmalary ýükläp bilersiňiz.

http://www.epson.eu/Support (Ýewropa)

http://support.epson.net/ (Ýewropadan başga)