Gurnama üçin WF-M5298 Series

Akylly enjam bilen printeriňizi ilkinji gezek gurnamak üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň.

1 Ýükle

Siziň ulanýan akylly enjamyňyza mugt app gurnaldy.

Gurnalyşyk tamamlandan soňra, bu sahypa dolanyp Ädim 2 geçiň.

App Store Google Play

App üçin ýükleme saýty Apple Inc. ýa-da Google Inc. sahypasydyr.

2 Printeriňizi Taýýarlaň

Printeriň enjam üpjünçiligini gurnamak hakynda giňişleýin maglumat üçin kagyz gurnama gollanmasyna serediň.

3 Bagla

Printeri, akylly enjamy we çap etmek üçin app konfigurasiýa ediň.

Başla »


4 Başga Enjamlar?

Siz başga akylly enjamlary goşup bilersiňiz. Täze enjamdan aşakdaky saýta http://epson.sn geçiň!