Nähili Gurnamak Isleýäňiz?

  • Simsiz ugurlaýjy arkaly birikmek (Maslahat berilýär)

Ol öýüňizde ýa-da ofisiňizde simsiz LAN ruteri (giriş nokady) bar bolsa birikmegiňize mümkinçilik berýär. Ol internet talap edýän Epson Connect hyzmatlaryna girmegiň peýdaly usulydyr.


  • Göni birikdir (Wi-Fi Direct)

Şu birikme usuly öýde ýa-da ofisde simsiz ugurlaýjy ulanmaýan wagtyňyz üçindir. Printer bilen akylly enjam gönümel birigýär. Sekiz sany akylly enjam birikdirip bilersiňiz. Wi-Fi Direct internete birikmeýän ýerli tordugy sebäpli, internet ulanýan hyzmatlardan peýdalanyp bilmersiňiz. Diňe printeri ulanýan wagtyňyz birigip bilersiňiz. Şu usul size akylly enjamyňyz üçin Wi-Fi Direct sazlamalaryny bellemäge mümkinçilik berýär.


  • Ozal öz ulgamyňyza baglanan printere birikdirmek

Printer tora birigende, akylly enjamy printeriň birigen şol bir toruna (SSID) birikdiriň. Printeri akylly enjamdan ulanyp bilersiňiz.

  • Jübi enjamy üçin Wi-Fi sazlamalaryny nädip ýasamalydygyny bilmeseňiz

Jübi enjamy üçin Wi-Fi sazlamalarynyň ekranyny görkeziň, birikdirmek isleýän toruňyzy saýlaň we paroly giriziň.

  • iPhone ýa-da iPad (iOS enjamy) ulanýan wagtyňyz

Wi-Fi ekranyny açmak üçin, [Sazlamalar] - [Wi-Fi] saýlaň.
Wi-Fi-y açyň we tor sanawyndan birikmek isleýän toruňyzy basyň. Parol girizme ekranynda paroly girizip, [Goşul] basyň.

  • Android enjamyny ulanýan wagtyňyz

Wi-Fi ekranyny açmak üçin, [Sazlamalar] - [Wi-Fi] saýlaň.
Wi-Fi-y açyň we tor sanawyndan birikmek isleýän toruňyzy basyň. Toruň parolyny girizip, [Birik] basyň.


  • Simsiz ugurlaýjynyň parolyny bilmeseňiz

Maglumat simsiz ugurlaýjynyň etiketkasyna ýazylanmy-dälmi barlaň. Etiketkada parolyň «Encryption Key», «XXX Key» we ş.m. görnüşde ýazylmagy mümkindir. Eger simsiz ugurlaýjyny standart sazlamalary bilen ulanýan bolsaňyz, etiketkada ýazylgy parol ulanylýar. Hiç hili maglumat tapmasaňyz, simsiz ugurlaýjy bilen berlen resminamalara serediň.


  • Jübi enjamy ýörite ykjam marşrutizator bilen birikdirilende

Kompýuteriňiz üçin simsiz ugurlaýjy (giriş nokady) bar wagty, akylly enjamy we printeri şoňa birikdiriň. Simsiz ugurlaýjyňyz ýok wagty, printeri akylly enjamyň birigýän mobil ugurlaýjysyna birikdiriň.
Printer tora birikmedik wagty, “Simsiz ugurlaýjy arkaly birikmek” saýlaň. Ol tora birigende, “Ulgama birikdirilen Printere birikdir” saýlaň.


  • Akylly enjamy printeriň birigen Wi-Fi toruna (SSID) birikdirmek islemeseňiz

Printeri we akylly enjamy Wi-Fi Direct arkaly göni birikdiriň. Printeri simsiz ugurlaýjy arkaly Wi-Fi birikmesiniň we Wi-Fi Direct arkaly simsiz ugurlaýjynyň üsti bilen ulanyp bilersiňiz.


  • Jübi enjamynda birikdirmek (internet paýlaşmak) ulanýan bolsaňyz

Siz akylly enjamyňyzda internet paýlaşma ulanýan wagtyňyz, akylly enjamyňyzdan printere baglanyp bilmeýärsiňiz. Internet paýlaşmany işlemeýän ediň, we soňra printere birikdiriň.
Printer tora birikmedik wagty, “Simsiz ugurlaýjy arkaly birikmek” saýlaň. Ol tora birigende, “Ulgama birikdirilen Printere birikdir” saýlaň.