หากเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงข้อความ “เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน” ขึ้นมาแล้ว ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ และคลิกที่ปุ่ม [–] เพื่อลบออก เพิ่มไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และไดรเวอร์แฟกซ์ (สำหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันแฟกซ์) ตามคำแนะนำด้านล่าง
คลิกปุ่ม [+]
เลือก Add Printer or Scanner
เลือกเครื่องพิมพ์เอปสันจากรายชื่อ
เลือกไดรเวอร์ที่เป็นชื่อเครื่องพิมพ์ของท่าน
คลิก Add

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อเลือกรายการให้ถูกต้อง
วิธีการเชื่อมต่อ
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
ไดรเวอร์แฟกซ์
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
เครือข่าย
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) หรือ
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = ชื่อผลิตภัณฑ์ YYYYYY = เลข MAC แอดเดรส 6 หลัก ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP แอดเดรส
หมายเหตุ:
เมื่อท่านเพิ่มไดรเวอร์แล้ว ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอีกครั้งเว้นแต่จะเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อหรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดผลิตภัณฑ์และเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย
อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการค้นหาไดรเวอร์แฟกซ์ รอจนไดรเวอร์แฟกซ์ปรากฏขึ้นในรายการ แล้วจึงเพิ่มไดรเวอร์แฟกซ์โดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน