Ако вашиот печатач е веќе прикажан во „Печатачи и скенери“, изберете го печатачот и кликнете на копчето [–] за да го избришете. Додајте ги двигателот за печатачот и двигателот за факсот (за модели што имаат факс) според упатствата дадени подолу.
Кликнете го копчето [+].
Изберете Add Printer or Scanner.
Изберете го печатачот Epson од листата.
Изберете го драјверот со името на печатачот.
Кликнете Add.

Видете во табелата подолу за да бидете сигурни дека сте го избрале правилниот.
Начин на поврзување
Драјвер за печатачот
Драјвер за факс
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Мрежа
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) или
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = име на производот. YYYYYY = MAC-адреса од 6 бројки. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP-адреса
Напомена:
Откако ќе додадете драјвер(и), не мора да ги додавате пак освен ако не го смените начинот на поврзување или ако не користите друг производ.
Внимавајте производот да е вклучен и правилно поврзан со компјутерот со поврзување USB или преку мрежа.
Може да потрае додека се најде драјверот за факс. Почекајте додека не се прикаже драјверот за факс на листата, а потоа додадете го драјверот со истата постапка.