Како сакате да го извршите поставувањето?

  • Поврзување преку безжичен насочувач (препорачано)

Ова ви овозможува да се поврзете кога вашиот дом или канцеларија има безжичен LAN насочувач (точка на пристап). Ова е корисен начин да пристапите до услугите на Epson Connect за кои е потребен интернет.


  • Директно поврзување (Wi-Fi Direct)

Ова е методот на поврзување кога не користите безжичен насочувач дома или во канцеларија. Печатачот и паметниот уред се директно поврзани. Можете да се поврзете со најмногу осум паметни уреди. Бидејќи Wi-Fi Direct е локална мрежа што не се поврзува на Интернет, не можете да користите услуги што користат Интернет. Можете да се поврзете само кога го користите печатачот. Овој метод ви овозможува да направите поставки за Wi-Fi Direct за вашиот паметен уред.


  • Поврзи на печатач што е веќе поврзан со вашата мрежа

Кога печатачот е поврзан на мрежата, поврзете го паметниот уред на истата мрежа (SSID) како печатачот. Можете да го користите печатачот од паметниот уред.

  • Кога не знаете како да направите поставки за Wi-Fi за мобилниот уред

Прикажете го екранот за поставки за Wi-Fi за мобилниот уред, изберете ја мрежата на која сакате да се поврзете и потоа внесете ја лозинката.

  • Кога користите iPhone или iPad (iOS уред)

Изберете [Поставки] - [Wi-Fi] за да се прикаже екранот за Wi-Fi.
Вклучете Wi-Fi, а потоа допрете ја мрежата на која сакате да се поврзете од листата на мрежи. Внесете ја лозинката на екранот за внесување лозинка, а потоа допрете на [Приклучи се].

  • Кога користите Android уред

Изберете [Поставки] - [Wi-Fi] за да се прикаже екранот за Wi-Fi.
Вклучете Wi-Fi, а потоа допрете ја мрежата на која сакате да се поврзете од листата на мрежи. Внесете ја лозинката за мрежата, а потоа допрете на [Поврзи се].


  • Кога не ја знаете лозинката за безжичниот насочувач

Проверете дали информацијата е запишана на етикетата на безжичниот насочувач. На етикетата, лозинката може да биде запишана како „Encryption Key“, „XXX Key“ итн. Ако го користите безжичниот насочувач со неговите стандардни поставки, се користи лозинката запишана на етикетата. Ако не можете да најдете какви било информации, погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.


  • Кога мобилниот уред е поврзан со наменски мобилен рутер

Кога имате безжичен насочувач (точка на пристап) за вашиот компјутер, поврзете ги паметниот уред и печатачот со него. Кога немате безжичен насочувач, поврзете го печатачот со мобилниот насочувач на кој се поврзува паметниот уред.
Кога печатачот не е поврзан на мрежа, изберете „Поврзување преку безжичен насочувач“. Кога е поврзан на мрежа, изберете „Поврзување со печатач што е поврзан на мрежата“.


  • Кога не сакате да го поврзете паметниот уред со Wi-Fi мрежата (SSID) на која е поврзан печатачот

Директно поврзете ги печатачот и паметниот уред со користење на Wi-Fi Direct. Можете да го користите печатачот преку Wi-Fi конекција со користење на безжичен насочувач и преку директна конекција со користење на Wi-Fi Direct.


  • Ако користите поврзување (интернет споделување) на мобилниот уред

Не може да се поврзете со печатачот од паметниот уред кога користите тетеринг на паметниот уред. Онеспособете тетеринг, а потоа поврзете се со печатачот.
Кога печатачот не е поврзан на мрежа, изберете „Поврзување преку безжичен насочувач“. Кога е поврзан на мрежа, изберете „Поврзување со печатач што е поврзан на мрежата“.