Егер принтеріңіз “Принтерлер және сканерлер” бөлімінде бұрыннан көрсетілсе, принтеріңізді таңдаңыз және жою үшін [–] түймесін басыңыз. Принтер драйверін және факс драйверін (факс функциясы бар үлгілер үшін) төмендегі нұсқауларға сәйкес қосыңыз.
[+] түймесін басыңыз.
Add Printer or Scanner пәрменін таңдаңыз.
Epson принтерін тізімнен таңдаңыз.
Принтер аттас драйверді таңдаңыз.
Add түймесін басыңыз.

Таңдалғаны дұрыс екенін төмендегі кестеден тексеріңіз.
Қосылу әдісі
Принтер драйвері
Факс драйвері
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Желі
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) немесе
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = өнім атауы. YYYYYY = MAC мекенжайының 6 цифры. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP мекенжайы
Ескертпе:
қосқаннан кейін қосылу әдісін өзгертпесеңіз немесе басқа өнімді пайдаланбасаңыз, драйверлерді қайтадан қосу қажет емес.
Өнім қосулы екенін және компьютерге USB немесе желілік қосылымды пайдаланып тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз.
Факс драйверін іздеуге біраз уақыт кетуі мүмкін. Факс драйвері тізімде көрсетілгенше күтіңіз, содан кейін бірдей процедураны пайдаланып факс драйверін қосыңыз.