אם המדפסת כבר מוצגת ברשימה "מדפסות וסורקים", בחר את המדפסת ולחץ על הלחצן [-] כדי למחוק אותה. הוסף את מנהל ההתקן למדפסת ומנהל ההתקן לפקס (לדגמים עם פונקציית פקס) בהתאם להוראות הבאות.
    לחץ על הלחצן [+].
    בחר באפשרות הוסף מדפסת או סורק.
    בחר את מדפסת Epson מהרשימה.
    בחר את מנהל ההתקן לפי שם המדפסת.
    לחץ על הוסף.

עיין בטבלה הבאה וודא שבחרת במוצר הנכון.
מצב חיבור
מנהל ההתקן של המדפסת
מנהל התקן לפקס
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)‎
רשת
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP)‎ או
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)‎
* XXXXXX = שם המוצר. YYYYYY = ‏6 ספרות של כתובת MAC. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = כתובת IP
הערה:
לאחר הוספת מנהלי ההתקנים לא צריך להוסיף אותם שוב אלא אם משנים את אופן החיבור או משתמשים במוצר אחר.
ודא שהמוצר דולק ומחובר נכון למחשב באמצעות USB או רשת.
חיפוש מנהל ההתקן לפקס עשוי לארוך זמן מה. המתן עד שמנהל ההתקן לפקס יוצג ברשימה והוסף את מנהל ההתקן לפקס באמצעות אותו התהליך.