WF-5620 Series

תוכנה נוספת

Windows/Mac OS X

היישום EPSON Software Updater מתקין תוכנה נוספת. ניתן להשתמש בו גם כדי לעדכן את קושחת המדפסת ואת התוכנה המותקנת.
אם היישום EPSON Software Updater אינו מותקן, פעל על פי השלבים [2 הורדה וחיבור] בעמוד [הגדרה].


1. פתח את EPSON Software Updater.

  • Windows 10

לחץ על כפתור התחל, לחץ כל האפליקציות, בחר [Epson Software] >‏ [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם התוכנה בצ'ארם החיפוש ובחר את הסמל שמופיע.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

לחץ על הלחצן Start (התחלה), על All Programs (כל התוכניות) או Programs (תוכניות) ובחר את [Epson Software] >‏ [Epson Software Updater].

בחר את [עבור] > [יישום] > [Epson Software] >‏ [EPSON Software Updater].


2. בחר את שם התוכנה שברצונך להתקין מרשימת התוכנות החדשות כדי להתקינה.

אם אתה משתמש במספר מוצרים בחר את שמות הדגמים הרצויים.
ברשימה מופיעים שמות התוכנות העדכניות והתוכנות הנוספות שהתקבלו מהאינטרנט.