WF-C5390 Series

התקנה קלה בעזרת Epson Smart Panel

התקן את אפליקציית ההדפסה של Epson בהתקן הנייד שלך.

אפשר לפתוח את האפליקציה ברגע שהיא מותקנת וההתקנה תתחיל.

אתה יכול להוריד את האפליקציה מ- Google Play על ידי Google Inc.

אם ההתקנה לא מתחילה, אפשר ללחוץ כאן. »