L6460 Series

התקנה

הכנת המדפסת

לחץ על ► למעבר לשלב הבא

דלג

אתה מוכן לשלב הבא!

התקן את אפליקציית ההדפסה של Epson בהתקן הנייד שלך.

אפשר לפתוח את האפליקציה ברגע שהיא מותקנת וההתקנה תתחיל.

אתה יכול להוריד את האפליקציה מ- Google Play על ידי Google Inc.

אם ההתקנה לא מתחילה, אפשר ללחוץ כאן. »