تنظیم XP-312 313 315 Series

مراحل عنوان شده در زیر را برای تنظیم چاپگر برای اولین بار یا زمانی که رایانه را به چاپگری متصل می کنید که از قبل تنظیم شده است، دنبال کنید.

1 چاپگرتان را آماده کنید

چاپگر را برای اولین تنظیم آماده کنید.

مشاهده »

2. دانلود و اتصال

بعد از اینکه نرم افزار رایگان را برای دستگاهتان دانلود کردید، می توانید اتصال را به چاپگرتان برقرار کنید.

دانلود »

3 دستگاه های بیشتری دارید؟

می توانید رایانه و دستگاه های هوشمند بیشتری را اضافه کنید. از دستگاه جدید به سایت http://epson.sn بروید!