تنظیم SC-T5600DM SeriesCMYK

مراحل عنوان شده در زیر را برای تنظیم چاپگر برای اولین بار یا زمانی که رایانه را به چاپگری متصل می کنید که از قبل تنظیم شده است، دنبال کنید.

1 چاپگرتان را آماده کنید

برای جزئیات چگونگی نصب سخت افزار پرینتر ، به دفترچه کاغذی نصب رجوع کنید.

2 دانلود و اتصال

بعد از اینکه نرم افزار رایگان را برای دستگاهتان دانلود کردید، می توانید اتصال را به چاپگرتان برقرار کنید.

دانلود »

3 دستگاه های بیشتری دارید؟

می توانید رایانه و دستگاه های هوشمند بیشتری را اضافه کنید. از دستگاه جدید به سایت http://epson.sn بروید!