SC-T5700D Series

نرم افزار دیگر

Windows/Mac OS X

EPSON Software Updater نرم افزار اضافی را نصب می کند. همچنین می تواند میان افزار چاپگر و نرم افزار نصب شده رانیز به روز رسانی کند.
اگر EPSON Software Updater نصب نشده است، لطفاً مراحل موجود در [2 دانلود و اتصال] را از صفحه [تنظیم] دنبال کنید.


1. EPSON Software Updater را اجرا کنید.

  • Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید، روی همه برنامه ها کلیک کنید، [Epson Software] > ‏[Epson Software Updater] را انتخاب کنید.


  • Windows 8.1/Windows 8

نام نرم افزار را در برنامه جستجو وارد کنید و سپس نماد نمایش داده شده را انتخاب کنید.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

روی دکمه شروع و همه برنامه ها (یا برنامه ها) کلیک کنید و [Epson Software] > ‏[Epson Software Updater] را انتخاب کنید.

[Move] > ‏[Application] > ‏[Epson Software] > ‏[EPSON Software Updater] را انتخاب کنید.


2. نام نرم افزاری که می خواهید نصب کنید را از لیست جدیدترین نرم افزار انتخاب کرده و سپس نصب کنید.

اگر از تعداد زیادی از محصولات استفاده می کنید، نام مدل ها را انتخاب کنید.
در لیست نام نرم افزارهای به روز رسانی شده و نرم افزاری که از وب پخش و توزیع شده است نشان داده می شود.