گزینه های پروژکتور

دانلود دفترچه راهنما

می توانید دفترچه راهنما اختیاری پروژکتور را دانلود کنید.

موارد مصرفی
ELPAF30 0.9MB PDF
ELPAF32 1.0MB PDF
ELPAF39 0.9MB PDF
ELPAF46 1.6MB PDF
ELPAF51 1.2MB PDF
ELPAF52 3.3MB PDF
ELPAF54 0.9MB PDF
ELPAF55 0.2MB PDF
ELPAF56 0.2MB PDF
ELPAF57 1.4MB PDF
ELPAF58 2.9MB PDF
ELPAF59 0.2MB PDF
ELPAF60 0.2MB PDF
ELPAF61 0.3MB PDF
ELPAF62 0.1MB PDF
ELPAF63 0.3MB PDF
ELPAF64 0.1MB PDF
ELPLP85 3.1MB PDF
ELPLP93 2.6MB PDF
ELPLP97 0.4MB PDF
لنز فاصله نزدیک
ELPLX01 / ELPLX01W 4.4MB PDF
ELPLX01S / ELPLX01WS 2.9MB PDF
ELPLX02 / ELPLX02W 8.8MB PDF
ELPLX02 / ELPLX02W Attaching the Cover / Projection Distance (EB-L1755U series) 0.3MB PDF
ELPLX02 / ELPLX02W Attaching the Cover / Projection Distance (EB-L20000U series) 1.5MB PDF
ELPLX02S / ELPLX02WS User's Guide 8.8MB PDF
ELPLX02S / ELPLX02WS Attaching the Cover 0.7MB PDF
ELPLX03 9.4MB PDF
لنز زوم فاصله نزدیک
ELPLU03 1.4MB PDF
ELPLU03S 0.6MB PDF
ELPLU04 1.4MB PDF
ELPLU05 1.5MB PDF
لنز زوم عریض
ELPLW05 1.3MB PDF
ELPLW06 1.3MB PDF
ELPLW07 1.5MB PDF
ELPLW08 0.6MB PDF
لنز زوم متوسط
ELPLM06 2.4MB PDF
ELPLM08 1.3MB PDF
ELPLM09 1.3MB PDF
ELPLM10 1.3MB PDF
ELPLM11 1.3MB PDF
ELPLM12 1.5MB PDF
ELPLM13 1.5MB PDF
ELPLM14 1.5MB PDF
ELPLM15 0.3MB PDF
لنز زوم فاصله دور
ELPLL08 1.3MB PDF
ELPLL09 1.4MB PDF
ELPLL10 1.5MB PDF
لنز پخش عقب
ELPLR05 1.5MB PDF
صفحه های رابط
ELPIF01 9.2MB PDF
ELPIF02 9.5MB PDF
ELPIF03 9.0MB PDF
وسیله های جانبی
ELPAP10 6.9MB PDF
ELPAP11 3.4MB PDF HTML
ELPAP12 0.2MB PDF
ELPEC01 User's Guide 0.5MB PDF
ELPEC01 Open Source Software License 0.1MB PDF
ELPEC01 List of Safety Symbols and Instructions 0.1MB PDF
ELPFT01 3.6MB PDF
ELPHD01 4.1MB PDF
ELPHD02 1.0MB PDF
ELPPN05A / ELPPN05B 3.3MB PDF
ELPSC35 / ELPSC36 Notifications 0.2MB PDF
ELPSC35 / ELPSC36 Installation Guide 5.5MB PDF
ELPWT01 2.9MB PDF
نصب
ELPFP13 / ELPFP14 0.2MB PDF
ELPMB22 / ELPMB23 1.4MB PDF
ELPMB29 21.8MB PDF
ELPMB30 3.7MB PDF
ELPMB47 3.9MB PDF
ELPMB48 4.7MB PDF
ELPMB55W/ELPMB55B 1.2MB PDF
ELPMB56 0.8MB PDF
ELPMB60 4.8MB PDF
ELPMB61 5.7MB PDF
ELPMB62 1.6MB PDF
ELPMB63 1.4MB PDF
ELPMB64 User's Guide 2.1MB PDF
ELPMB64 Installation Guide 5.9MB PDF
ELPMB65 0.2MB PDF
ELPMB66W/ELPMB66B User's Guide 0.4MB PDF
ELPMB66W/ELPMB66B Installation Guide 0.4MB PDF
ELPMB67/ELPFP15 User's Guide 0.5MB PDF
ELPMB67/ELPFP15 Installation Guide 0.5MB PDF
ELPMB75 1.9MB PDF
ELPWR01 0.4MB PDF