WF-7830 Series

تنظیم

آماده سازی چاپگر

برای رفتن به مرحله بعد روی ► کلیک کنید

رد شدن

برای مرحله بعد آماده هستید!

برنامه چاپ Epson را در دستگاه هوشمند نصب کنید.

به محض نصب برنامه می توانید آن را اجرا کنید. راه اندازی فوراً انجام می شود.

App Store Google Play

می توانید برنامه را از App Store متعلق به Apple Inc. یا از Google Play متعلق به Google Inc. دانلود کنید.

اگر راه اندازی انجام نشد روی این قسمت کلیک کنید. »