EW-M754T Series

راه اندازی ساده با Epson Smart Panel

برنامه چاپ Epson را در دستگاه هوشمند نصب کنید.

به محض نصب برنامه می توانید آن را اجرا کنید. راه اندازی فوراً انجام می شود.

توسط Google Inc. می توانید برنامه را از Google Play بارگیری کنید.

اگر راه اندازی انجام نشد روی این قسمت کلیک کنید. »