ET-8550 Series

تنظیم

راه اندازی ساده با Epson Smart Panel

برنامه چاپ Epson را در دستگاه هوشمند نصب کنید.

به محض نصب برنامه می توانید آن را اجرا کنید. راه اندازی فوراً انجام می شود.

App Store Google Play

می توانید برنامه را از App Store متعلق به Apple Inc. یا از Google Play متعلق به Google Inc. دانلود کنید.

اگر راه اندازی انجام نشد روی این قسمت کلیک کنید. »