Прирачник за видео

Упатство за корисникот (HTML)

Упатство за корисникот (PDF)

Почнете оттука

Положба на табличката со технички спецификации