شما می‌توانید دستورالعمل‌های مربوط به عملیات پرکاربرد را چاپ کرده و روی دیوار بچسبانید یا نزدیک چاپگر خود الصاق نمایید.
فایل‌های PDF در اندازه A3 چاپ می‌شوند. شما می‌توانید از عملکرد "2x1 پوستر" برای چاپ در اندازه A2 استفاده کنید.

poster print

ایجاد پوستر »زبان‌های پشتیبانی‌نشده به انگلیسی نشان داده می‌شوند.

Basic Operations

Download

Allocated Layout and 2-sided Copying

Download

Copying by Enlarging or Reducing

Download

Copying Envelopes or Postcards

Download

Loading Paper

Download